Drukuj
2019.11.22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w referacie Finansowo - Księgowym

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  
PODINSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM
PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY
 
 

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe lub średnie,
  b) wymagany kierunek – ekonomia, finanse, rachunkowość, ekonomika,
  c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) co najmniej trzy letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia studiów wyższych,
  f) co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia szkoły średniej,
  g) znajomość przepisów prawa z zakresu:
  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - ustawy o rachunkowości,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
  h) umiejętność interpretacji w/w przepisów.
   
   
 2. Dodatkowo preferowane:
  a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
  c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
  d) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.
   
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych płatnych gotówką lub przelewem,
  b) przygotowywanie faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych do wypłaty,
  c) sporządzanie i wysyłanie przelewów,
  d) sporządzanie list płac dla osób: zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, przewodniczących samorządów mieszkańców, diet radnych, członków Komisji Wyborczych i innych niż pracownicze,
  e) sporządzanie raportów imiennych i deklaracji ZUS,
  f) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia zatrudnienia na umowę zlecenie i umowę o dzieło oraz innych wypłacanych świadczeń,
  g) współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  h) rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej wyposażenia Urzędu,
  i) sporządzanie rocznych informacji PIT o wysokości pobranego podatku od osób fizycznych,
  j) sporządzanie sprawozdań Z-03 w części dotyczącej umów zleceń,
  k) sporządzanie deklaracji ZUS.
   
   
 4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
  c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie, 
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  i)  oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
  k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Finansowo - Księgowym” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:

  
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

 
w terminie do dnia 02.12.2019 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.
 
Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 1,96 %.
 

 
 
 
Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 Do pobrania: