Drukuj
2020.04.29 - Ulgi dla lokalnych przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19.

 

 Ulgi dla przedsiębiorców

 w związku z pandemią COVID-19.

 

 

31 marca br. Sejm RP uchwalił tzw. Ustawę Antykryzysową, którem celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19. Wprowadziła one nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, w szczególności umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego udzielanie pomocy publicznej m.in. w formie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w szerszym niż dotychczas zakresie.

 

Jednocześnie 19 marca br. Komisja Europejska przyjęła Komunikat dot. Tymczasowych Ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w którym określiła warunki zgodności z europejskim rynkiem wewnętrznym "pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego". Przedsiębiorca, aby móc uzyskać taką pomoc publiczną musi spełniać określone warunki:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji,
 2. pomoc nie będzie udzielana później niż do 31 grudnia 2020 r.
 3. wartość uzyskanej pomocy nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z "Tymczasowymi ramami" kwoty 800.000 EUR na przedsiębiorstwo.

 

 

Zgodnie więc z wcześniejszymi zapowiedziami i rozumiejąc trudną sytuację ekonomiczną lokalnych firm, które niejednokrotnie nie z własnej winy utraciły z dnia na dzień możliwość zarobkowania, Burmistrz Miasta przygotował projekt uchwały, dzięki któremu nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy korzystają z lokali użytkowych należących do Gminy będą mieć możliwość uzyskania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (czynszów). Na XXVI sesji Rady Miejskiej w Bukownie, która odbyła się w dniu 28 kwietnia br. radni zaakceptowali zaproponowane przez Burmistrza propozycji ulg.

  

Uzyskanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Ponieważ ulga taka stanowi pomoc publiczną, do wniosku należy dołączyć również niezbędną informację o spełnianiu przez przedsiębiorcę powyższych trzech warunków uzyskania "pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego".

 

 • Należność z tytułu czynszu może zostać umorzona w całości lub w części w przypadku tych przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w związku z ustanawianymi przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów ograniczeniami, nakazami i zakazami spowodowanymi wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19. Takie zakazy dotknęły m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Z kolei dla właścicieli firm notujących niekorzystne spadki obrotów w związku z pandemią COVID-19 przewidziano możliwość odroczenia należności czynszowych lub rozłożenia ich na raty, nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. W takim przypadku przedsiębiorca składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające utratę płynności finansowej, rozumianej jako spadek sprzedaży towarów lub usług:
  • nie mniej niż o 15  proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
  • lub nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca.

 

 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami będzie można składać:

 1. drogą pocztową;
 2. drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub na adres sekretariat@umbukowno.pl;
 3. poprzez pozostawienie wniosku w skrzynce na korespondencję umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bukownie, a w przypadku zniesienia stanu epidemii COVID-19 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Wnioskodawca może zostać także zobowiązany przez Burmistrza do przedłożenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonym oświadczeniu o utracie płynności finansowej.

 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązywać będzie w okresie stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu.

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz wskazania organów do tego uprawnionych.