Drukuj
2019.06.07 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 13 czerwca 2019 r. o godz. 15:10

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XIII Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 13 czerwca 2019 r. o godz. 15.10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 

2. Debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bukowno wotum zaufania.

 

4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2018 rok:

4.1. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Bukowno z wykonania budżetu miasta za 2018 r. i informacji o stanie mienia Gminy Bukowno – dyskusja,
4.2. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2018 r.,
4.6. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,
4.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo