strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Strategia rozwoju Gminy Bukowno na lata 2023-2033
2022-06-29 Środa, Imieniny: Pawła, Piotra, Salomei BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Informacje i Obwieszczenia Burmistrza

2012.03.12 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 


 Na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/240/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie programu promocji zdrowia i Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2012 Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r. 

  

Burmistrz Miasta Bukowno  ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet, realizowanego poprzez „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18) - 38 dziewczynek urodzonych w roku 2000, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno” 

 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym  typu 16 i 18) – 38 dziewczynek urodzonych w roku 2000, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno”.

 

Zadania Miasta z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet realizowanej poprzez „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18) dziewczynek urodzonych w roku 2000, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno”, powinny być zrealizowane w okresie roku budżetowego Miasta (tj. do dnia 31.12.2012 r.).

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami).

 

Wymogi wobec oferenta:

 
Oferent realizuje program w placówce służby zdrowia na terenie Miasta Bukowno. 

 

Oferty powinny zawierać:

 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 2. dane o oferencie: nazwę i siedzibę podmiotu leczniczego oraz numer wpisu do rejestru,
 3. określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
 4. informację o kwalifikacjach zawodowych i liczbie osób wykonujących określone zadanie,
 5. proponowaną cenę netto i cenę brutto za usługę,
 6. szczegółową kalkulację kosztów,
 7. koszt świadczenia na jedną pacjentkę,
 8. proponowany czas trwania umowy,
 9. nazwisko i imię osoby/osób odpowiedzialnej/nych za realizację programu,
 10. charakterystykę działań, które będą podejmowane, aby zrealizować program,
 11. datę rozpoczęcia i zakończenia programu,
 12. określenie miejsca realizacji programu oraz dni i godzin, w których program będzie realizowany,
 13. określenie sposobu rejestracji pacjentek,       
 14. oświadczenie oferenta zawierające informacje, że świadczenia będące przedmiotem konkursu nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Treść oferty musi odpowiadać w.w. wymaganiom.
 2. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczęcią firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczęcią imienną przez właściwe osoby do reprezentowania oferenta.
 3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.       
   

osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Sekretarz Miasta Marcin Cockiewicz.

 

Ze szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,   można zapoznać się pok. Nr 12 Sekretarza Miasta lub w pok. Nr 13 w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00-14.00. 

 

Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

 

Zamawiający informuje, że oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Oferty należy składać do dnia 28.03.2012 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej: Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet realizowanego poprzez „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16  i 18) dziewczynek urodzonych w roku 2000”.

 

W przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bukownie potwierdzoną pieczęcią wpływu.

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

 
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.

 

Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16.

 

Część jawna konkursu ofert rozpocznie się w dniu 29.03.2012 r. o godzinie 10.00 w pok. nr 12  Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Bukowno w terminie do  30.03.2012 r.  rozpatrzy złożone oferty.

 

O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

 

Z  podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu zostanie zawarta umowa na realizację zadania. 

 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia postępowania określa Regulamin Konkursu.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferenci mają prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 REGULAMIN

 

 


 


Drukuj

Basen MOSiR zaprasza...

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Płatnoœci
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3474394

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube