strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-10-18 Piątek, Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.07.02 - PERN S.A. informuje o realizacji inwestycji strategicznej w sektorze naftowym "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia".

Grupa PERN S.A. będąca krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej podaje do wiadomości publicznej informację o budowie rurociągu Boronów-Trzebinia, realizowanej w oparciu o ustawę z dnia 22 lutego 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwanej Specustawą), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.


Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia jako strategiczna inwestycja w sektorze naftowym realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (zwaną Specustawą), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

 

Specustawa jest szczególnym rodzajem regulacji dotyczącej wyłącznie wybranych, ważnych dla pożytku publicznego inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, służącym utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Specustawa wpisuje się os realizację przyjętej w listopadzie 2017 r. Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, która nadaje PERN kluczową rolę w transporcie i magazynowaniu ropy i paliw oraz stawia przed Spółką szereg zadań w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej.

 


Rurociąg produktowy relacji Boronów - Trzebinia będzie przebiegał przez tereny miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego:

Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Poręba, Łazy, Dąbrowa Górnicza, Stawków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinia.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock-Koluszki-B1oronów do Terminala Paliw w Trzebini.

 

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A.

 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA RUROCIĄGU

 

Jakie ograniczenia dotyczą strefy bezpieczeństwa rurociągu po zakończeniu budowy?

 

Niedopuszczalne jest:

  • wznoszenie budowli, urządzanie stałych składów magazynów,
  • zalesianie.

Dopuszczalne jest:

  • usytuowanie innej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem jej uzgodnienia z właścicielem rurociągu przesyłowego,
  • sadzenie pojedynczych drzew w odległości co najmniej 5 m od rurociągu przesyłowego dalekosiężnego na terenach otwartych,
  • w przypadku terenów rolnych nieruchomości mogą być użytkowane na cele produkcji rolnej zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

W jaki sposób wyznaczano trasę rurociągu?

Projektowana lokalizacja trasy rurociągu była wynikiem odbytych wizji lokalnych, uzgodnień z przedstawicielami gmin i spotkań z mieszkańcami. Projektowanie trasy rurociągu miało na celu poszanowanie interesów mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów gminnych oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 

Jakie będą odległości rurociągu od zabudowań mieszkalnych?

Zabudowania, ze względu na obowiązujące przepisy techniczne nie mogą znajdować się bliżej niż 6 m od osi rurociągu (12 m strefa bezpieczeństwa rurociągu, której środek stanowi oś rurociągu - 6 m na każdą ze stron rurociągu). Pompownie, licząc od ogrodzenia, usytuowane będą co najmniej 30 m od budynków, a stacje zasuw co najmniej 15 m od budynków.

 

Jakie będą utrudnienia związane z realizacją samej budowy rurociągu?

Inwestycja jest budową o charakterze liniowym. Do najistotniejszych utrudnień należy kwestia transportu rur o znacznej długości, ok. 15 - 16 m. Będzie to transport samochodowy, który odbywać się będzie drogami lokalnymi. Następnie rury będą transportowane pasem technologicznym/ roboczym wzdłuż planowanej trasy rurociągu. Szerokość pasa robót będzie wynosiła około 15 m, a w miejscach szczególnie trudnych, w których z uwagi na uwarunkowania techniczne lub technologiczne szerokość pasa przewidzianego dla wykonania robót budowlano-montażowych okaże się niewystarczająca, może zostać częściowo poszerzona.

 

W lasach zostaną zachowane specjalne warunki wykonawstwa polegające przede wszystkim na zmniejszeniu szerokości strefy do 12 m, celem ochrony drzewostanów.

 

Czy rurociąg będzie bezpieczny dla osiedli mieszkalnych sąsiadujących z inwestycją i jak będzie monitorowane bezpieczeństwo po zakończeniu budowy?
Bezpieczeństwo rurociągu przebiegającego przez tereny w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i osiedli będzie zapewnione dzięki działającym bez przerwy, automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków z rurociągu. Są to niezawodne w działaniu rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji rurociągu.

 

Całodobowy nadzór nad pracą systemów pełnią doświadczeni operatorzy rurociągu.

 

O jakiej porze prowadzone będą prace?

Budowa rurociągu będzie prowadzona w porze dziennej, towarzyszyć jej będzie hałas emitowany głównie przez środki transportu, agregaty prądotwórcze oraz maszyny budowlane.

 

Na etapie eksploatacji rurociągu, pod względem hałasu przedsięwzięcie jest całkowicie neutralne. Pewien poziom hałasu wytwarza pompownia, jednak wszystkie przepisy dotyczące jego natężenia i ochrony terenów przyległych do inwestycji zostaną spełnione.

 

 

SPECUSTAWA NAFTOWA

Prawo własności.
Realizacja inwestycji, poza kilkoma sytuacjami, nie wiąże się ze zmianą własności. Zmiana właściciela będzie miała miejsce jedynie w przypadku konieczności realizacji obiektów kubaturowych i będzie ograniczała się zakresem do niezbędnego minimum. Inwestor uzyska prawo do realizacji inwestycji w drodze decyzji wydanej w trybie Specustawy.

 

Poszanowanie własności.
Przy wyznaczaniu trasy rurociągu uwzględniono szereg czynników, takich jak: istniejącą zabudowę, obowiązujące plany, kwestie środowiskowe, istniejącą infrastrukturę i wiele innych. Trasę rurociągu w przeważającej części zlokalizowano na terenach rolnych, gdzie uciążliwości wynikające z ograniczeń w pasie bezpieczeństwa są najmniejsze - grunty rolne mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

 

Otwarta komunikacja.
W trakcie realizacji inwestycji właściciele nieruchomości będą zawiadamiani przez wojewodę o toczącym się postępowaniu.

 

Dodatkowo o podejmowanych działaniach będzie na bieżąco informowała strona internetowa dotycząca wyłącznie tej inwestycji: www.boronowtrzebinia.pl.

 

Współpraca z inwestorem.
Na każdym etapie realizacji inwestycji inwestor będzie służył rzetelną informacją na temat planowanych oraz realizowanych prac i robót.

Odszkodowanie.
Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnych do budowy rurociągu będą ustanawiane przez wojewodę w trybie Specustawy.

 

Właścicielom nieruchomości, na których zostanie zlokalizowany rurociąg, będzie przysługiwało odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zostanie określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę, który sporządzi operat dla każdej nieruchomości zlokalizowanej na trasie planowanej inwestycji. Wszystkie operaty zostaną przygotowane z zastosowaniem przepisów w zakresie wycen nieruchomości.

 

Dla nielicznych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu na potrzeby realizacji obiektów kubaturowych (stacje zasuw), wysokość odszkodowania zostanie określona również przez wojewodę na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę.

  

 

Ulotka informacyjna inwestycji strategicznej w sektorze naftowym "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia".

 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

BUDZET OBYWATELSKI Miasta BUKOWNO edycja 2020

STYPENDIA SZKOLNE

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2847307


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube