strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-10-18 Piątek, Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.07.05 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich - wymiar czasu pracy 1/2 etetu.

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich
wymiar czasu pracy – ½ etatu.

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych lub prawnych,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) znajomość przepisów prawa z zakresu:

  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP,
  • ustawa z dnia 23.08.2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców,
  • ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
  • ustawa z dnia 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
  • ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP,
  • ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,

e) umiejętność interpretacji w/w przepisów.

 

2. Dodatkowo preferowane:

a) Preferowany profil wykształcenia – bezpieczeństwo narodowe,
b) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
c) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
d) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
e) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) w zakresie spraw obronnych:

 • planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych,
 • planowanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności kraju,
 • opracowywanie i aktualizacja aktów normatywnych dotyczących obronności, a w szczególności:
  • zestawów zadań obronnych,
  • organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru,
  • regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas „W”,
  • ochrony obiektów gospodarki narodowej;
 • zabezpieczanie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w Urzędzie Miejskim,
 • organizacja szkolenia obronnego,
 • planowanie i realizacja Akcji Kurierskiej,

b) w zakresie obrony cywilnej:

 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • wykonywanie zadań nałożonych na Szefa Obrony Cywilnej Miasta oraz przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek klęsk żywiołowych,
 • planowanie zadań w zakresie obrony cywilnej,
 • organizacja i realizacja szkolenia obrony cywilnej,
 • przygotowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z doskonaleniem organów i sił obrony cywilnej miasta do współdziałania w prowadzeniu akcji ratunkowej i  zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i klęsk żywiołowych,
 • prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej,
 • planowanie i realizacja funduszy przydzielonych na zadania obrony cywilnej,
 • nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych w ramach obrony cywilnej,
 • tworzenie urządzeń specjalnych w zakładach pracy,

c) w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • opracowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami wojewody,
 • bieżąca współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu,
 • podejmowanie i realizacja czynności wynikających z pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

d) w zakresie dokumentacji niejawnej:

 • rejestrowanie, przechowywanie oraz wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrów dokumentów zawierających informacje niejawne,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
 • kontrola zabezpieczenia dokumentów niejawnych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie, 
d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
i) oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem "Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Spraw Obywatelskich" w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16, 32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 15.07.2019 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16. 

 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 2 %.

 
Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

  

Pliki do pobrania:

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

BUDZET OBYWATELSKI Miasta BUKOWNO edycja 2020

STYPENDIA SZKOLNE

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2847304


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube