strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-12-09 Pon., Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.08.08 - Pisemny przetarg na wynajem lokali użytkowych położonych w Bukownie

 

Burmistrz  Miasta Bukowno

 
ogłasza pisemny przetarg na wynajem
lokali użytkowych położonych:

 1. w Bukownie przy ul. Nowej 1/E o powierzchni 40,71  m2. określonego w przetargu nr 1,
   
 2. w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/D o powierzchni 17,50 m2, określonego w przetargu nr 2,
   
 3. w Bukownie przy ul. Zwycięstwa ("pasaż") o powierzchni 18,60 m2, określonego w przetargu nr 3.

 

 

 1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż 10,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2  powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.
   
 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
   
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
   
 4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
   
  1. Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
  2. Datę sporządzenia oferty,
  3. Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 całkowitej powierzchni lokalu,
  4. Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
  5. Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:
   • zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych  uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
   • zapoznał  się warunkami  przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
   • zawrze umowę najmu i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.
   • dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.
     
 5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "Przetarg - lokal użytkowy ul. ………" (Oferent określa Nr lokalu, którego dotyczy oferta) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w  terminie do dnia 26.08.2019 r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z Oferentów zostanie poinformowany pisemnie.
   
 6. Informacji dot. przetargu udzielają:
   
  • Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego UM, w godz.: 8.00-15.00, tel. (32) 626-18-40, oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Buczyna" w Bukownie w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin lokali nr 1 i 2,  tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81 oraz 
    
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie lokalu nr 3, tel. (32) 642-12-04.
    
 7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent  może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
   
 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:
   
  • posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno.
    
  • Oferenci zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno bez tytułu prawnego.
    
 9. Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może  być prowadzona działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii,  umieszczaniem automatów do gier o niskich wygranych.
   
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2871862


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube