strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-06-07 Niedziela, Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.30 - Publiczna prezentacja koncepcji bezkolizyjnego połączenia ulic Kolejowej i 1 Maja w Bukownie.

 Publiczna prezentacja koncepcji

 bezkolizyjnego połączenia ulic

 Kolejowej i 1 Maja w Bukownie.

 

Jednym z największych wyzwań, jakie władze samorządowe Bukowna postawiły sobie na obecną kadencję jest doprowadzenie do wybudowania bezkolizyjnego połączenia drogowego północnej i południowej części miasta. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dla miejscowości "od zawsze" podzielonej torami kolejowymi takie połączenie ma kolosalne znaczenie. Nie ma się też co dziwić, że budowa wiaduktu w Bukownie od lat budzi gorące dyskusje mieszkańców.

 

 

Pod koniec kwietnia br. udało się rozstrzygnąć drugi z kolei przetarg na "wykonanie projektu budowlanego bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja w Bukownie". Wykonawcą dokumentacji projektowej została Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek z Gdańska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na kwotę 597.780 zł.

  

Dla wykonania bezkolizyjnego połączenia drogowego ul. Kolejowej z ul. 1 Maja przyjęto następujące założenia projektowe: budowę nowego wiaduktu na torami kolejowymi lub tunelu pod torami kolejowymi, wykonanie połączeń drogowych nowego obiektu do istniejącej sieci dróg z dostosowaniem projektowanej nawierzchni do istniejących dróg, skrzyżowań, zjazdów i zabudowy, budowę odwodnienia, przebudowę urządzeń kolidujących z budową połączenia oraz uzyskanie warunków i uzgodnień przebudowy, bądź zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej wraz z podaniem kosztów - w tym na terenach PKP, budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego, wykonanie docelowego projektu organizacji ruchu.

  

Projektowane połączenie drogowe ma obsługiwać jedynie ruch samochodów osobowych i służb ratowniczych. Ruch ciężarowy będzie się nadal odbywał przez dotychczas istniejące przejazdy kolejowe.

 

 

Termin realizacji umowy upływa z końcem grudnia 2020 roku. Wykonawcy zamówienia muszą wówczas przedstawić kompletną dokumentację projektową wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Zgodnie z umową pierwszym etapem tworzenia dokumentacji projektowej było opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla wariantów bezkolizyjnego połączenia nad torami (wiadukt) oraz pod torami (tunel). Od kwietnia br. projektanci z gdańskiej pracowni projektowej MiD prowadzili intensywne prace związane z przygotowaniem tych koncepcji. Pracownia wystąpiła do wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych, których urządzenia i sieci znajdują się na terenie przyszłej inwestycji o określenie możliwości technicznych i warunków realizacyjnych dla tego zadania. Jednocześnie podczas kilkukrotnych spotkań projektantów z radnymi Rady Miejskiej oraz pracownikami Urzędu Miejskiego ustalone zostały te propozycje rozwiązań, które Gmina, jako Inwestor chce, aby uwzględniono je w przygotowywanych opracowaniach.

  

- Bardzo nam zależy na tym, aby wszyscy nasi mieszkańcy mieli możliwe pełną i aktualną wiedzę na temat tej najważniejszej w tej kadencji inwestycji. Dlatego projektanci zostali zobligowani do publicznego zaprezentowania wielowariantowej koncepcji połączenia północnej i południowej części miasta do końca września br. Taka prezentacja odbyła się 26 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie – podkreśla burmistrz Bukowna, Mirosław Gajdziszewski. 

 

 

Zaprezentowane mieszkańcom warianty połączenia obejmowały budowę nowych obiektów inżynierskich o długości ponad 115 metrów w przypadku wiaduktu łukowego  lub 125-metrowego tunelu wraz drogową infrastrukturą towarzyszącą, a także m.in. przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej na dojazdach do obiektu.

 

Wariant wiaduktu przewiduje budowę jednoprzęsłowego wiaduktu łukowego nad torami kolejowymi, którego ustrój nośny składać się będzie z dźwigarów głównych w postaci parabolicznych łuków stalowych. Pomost obiektu stanowić będzie płyta betonowa na ruszcie stalowym, na którym zaprojektowano jezdnię szerokości ok. 6,0 m, Wariant zakłada również budowę murów oporowych w obrębie dojazdów do obiektu.

 

Z kolei wariant tunelu przewidywał budowę tunelu z jezdnią szerokości ok. 6,0 m o schemacie statycznym ramy przegubowej o wymiarach w świetle poziomym ok. 7,2 m oraz świetle pionowym ok. 4,9 m. Ze względów technologicznych ściany tunelu wykonane zostaną w formie palisady z pali żelbetowych. W związku z koniecznością wykonania połączenia komunikacyjnego między nowoprojektowanymi drogami dojazdowymi do tunelu, a istniejącą infrastrukturą drogową należy zaprojektować łącznicę, łączącą drogę dojazdową do tunelu od południowej część torów z ul. Pocztową i ul. 1-go Maja. Zachodzi też wówczas konieczność przebudowy skrzyżowania łączącego ul. Kolejową z ul. Niepodległości. W związku z różnicą wysokościową pomiędzy projektowanym tunelem, a drogami dojazdowymi, zaprojektowano na wlocie i wylocie konstrukcję żelbetową w schemacie ramy otwartej w kształcie litery U. Taki wariant budowy bezkolizyjnego połączenia obejmował swym zasięgiem znacznie większy obszar, w tym również tereny osób prywatnych.

 

 

 

Dla obydwu zaprezentowanych wariantów przeprowadzono również gruntowną analizę finansową, określającą orientacyjne koszty budowy przedmiotowego połączenia, zarówno w branży drogowej, jak i branży mostowej. W jej wyniku okazało się, że szacunkowy koszt budowy tunelu (ok. 44 mln zł brutto) jest znacznie wyższy, niż w przypadku wariantu wiaduktu łukowego (ok. 30 mln zł brutto). Projektanci podkreślają jednak, że rzeczywiste koszty budowy określone zostaną dopiero w procedurze przetargowej i podczas uzgodnień z PKP w sprawie kosztów dotyczących niezbędnych wyłączeń ruchu na torach kolejowych.

  

Wobec powyższego zapadła decyzja o wyborze wiaduktu, jako korzystniejszego wariantu bezkolizyjnego połączenia i dalsze prace nad kompletną dokumentację projektu budowlanego dotyczyć już będą wyłącznie wariantu wiaduktu łukowego. 
 

 

W Urzędzie Miejskim prowadzone są analizy finansowe, dotyczące wszelkich możliwych form finansowania tej inwestycji. Burmistrz Bukowna. Mirosław Gajdziszewski deklaruje, że Miasto będzie się starać o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację tej inwestycji. 

 

- Na pewno zgłosimy to zadanie do Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie można się starać o dofinansowanie w wysokości co najmniej 50% wartości inwestycji. Podczas mojej ostatniej rozmowy z Panem Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i Panem Wojewodą Piotrem Ćwikiem udało mi się ich zaciekawić naszym ambitnym projektem. Bardzo liczymy na to, że uda się nam uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa, jak również na to, że dzięki dobrej współpracy ze służbami Pana Wojewody oraz podległymi pod Pana Ministra przedsiębiorstwami kolejowymi uda się nam ograniczyć do niezbędnego minimum koszty związane z wyłączeniami ruchu kolejowego - podkreśla burmistrz Gajdziszewski.

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2972281


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube