strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-02-25 Wtorek, Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.01 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wej¶cie na teren nieruchomo¶ci.

Kraków, 1 paĽdziernika 2019 r.

 

Znak sprawy:
WS-II.7570.8.17.2019.KB

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 w zwi±zku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że na wniosek PERN S.A., działaj±cego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wej¶cie na teren nieruchomo¶ci w celu wykonania badań geologicznych i okre¶lenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu – ruroci±gu produktowego Boronów – Trzebinia.

 

Inwestycj± objęte s± poniższe nieruchomo¶ci o numerach ewidencyjnych działek:

Gmina Bukowno, obręb 0006 Stare Bukowno:  nr 2262/2 (brak KW), nr 1544/1 i nr 1566 (KW nr KR1O/00025004/3).

Strony postępowania mog± zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnie¶ć uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomo¶ci Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 264, od poniedziałku do pi±tku w godzinach pracy urzędu, telefon kontaktowy (12) 39 21 683.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maj± obowi±zek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowi±zku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

 

Z up. Wojewody Małopolskiego
Regina Gablankowska
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomo¶ci
/podpisano elektronicznie/

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2905860


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube