strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-11 Wtorek, Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.11.21 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 listopada 2019 r. o godz. 14:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuje XIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 26 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

3.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku,
 
3.2. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019 – 2023,
 

3.3. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LI/347/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 
 

3.4. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Bukowno, 
 

3.5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020,
 

3.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 

3.7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 

3.8. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2020,

 

3.9. przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno”,

 

3.10. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 

3.11. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

 

3.12. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 25.10.2019 r. do 20.11.2019 r.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 25.10.2019 r. do 21.11.2019 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 /-/ Edmund Gmitruk

 

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3016124


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube