strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-15 Środa, Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.11.22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w referacie Finansowo - Księgowym

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
  
PODINSPEKTOR W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM
PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY
 
 

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe lub średnie,
  b) wymagany kierunek – ekonomia, finanse, rachunkowość, ekonomika,
  c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) co najmniej trzy letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia studiów wyższych,
  f) co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia szkoły średniej,
  g) znajomość przepisów prawa z zakresu:
  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - ustawy o rachunkowości,
  - ustawy o finansach publicznych,
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
  h) umiejętność interpretacji w/w przepisów.
   
   
 2. Dodatkowo preferowane:
  a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
  c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
  d) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.
   
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych płatnych gotówką lub przelewem,
  b) przygotowywanie faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych do wypłaty,
  c) sporządzanie i wysyłanie przelewów,
  d) sporządzanie list płac dla osób: zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, przewodniczących samorządów mieszkańców, diet radnych, członków Komisji Wyborczych i innych niż pracownicze,
  e) sporządzanie raportów imiennych i deklaracji ZUS,
  f) wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia zatrudnienia na umowę zlecenie i umowę o dzieło oraz innych wypłacanych świadczeń,
  g) współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  h) rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej wyposażenia Urzędu,
  i) sporządzanie rocznych informacji PIT o wysokości pobranego podatku od osób fizycznych,
  j) sporządzanie sprawozdań Z-03 w części dotyczącej umów zleceń,
  k) sporządzanie deklaracji ZUS.
   
   
 4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
  c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie, 
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  i)  oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
  k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Finansowo - Księgowym” w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:

  
Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

 
w terminie do dnia 02.12.2019 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.
 
Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 1,96 %.
 

 
 
 
Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 Do pobrania:

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2992045


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube