strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-06-24 Czwartek, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.11.27 - Wstępna deklaracja udziału w programie "STOP SMOG".

 Wstępna deklaracja udziału

 w programie "STOP SMOG".

 

 

W związku z planami przystąpienia do Programu STOP SMOG Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza Mieszkańców naszego miasta do składania wstępnych deklaracji udziału w tym programie.

 

Celem akcji jest określenie liczby potencjalnych beneficjentów programu w naszym mieście, którzy mogą spełniać warunki tego programu.

 

"Stop Smog" to pilotażowy projekt termomodernizacji budynków oraz wymiany pieców. Celem programu będzie wsparcie dla osób prywatnych, wykazującym się ubóstwem energetycznym, którzy nie są w stanie finansowo podołać kosztom ocieplania swoich domów lub wymiany "kopciuchów" na kotły przyjazne środowisku.

 

W przypadku najuboższych mieszkańców dofinansowanie może sięgać nawet 100% wartości inwestycji.

 

W związku z możliwością aplikowania do rządowego Programu STOP SMOG zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej deklaracji, mającej na celu określenie liczby potencjalnych beneficjentów programu, spełniających wszystkie poniższe kryteria.

 

DRUK DEKLARACJI

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51), realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych musi objąć minimum 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się na obszarze Gminy.

 

Jest to podstawowe kryterium niezbędne do złożenia wniosku przez Gminę o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG. W przypadku niewystarczającego zainteresowania Mieszkańców Bukowna programem STOP SMOG, nie będzie możliwa jego realizacja na terenie Bukowna.

 

Osoby wstępnie zainteresowane wzięciem udziału w programie STOP SMOG i spełniające łącznie wszystkie określone poniżej warunki udziału proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji.

 

Druki deklaracji oraz dodatkowe informacje dostępne są w następujących referatach Urzędu Miejskiego w Bukownie:

 • Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  pokój nr 13 , tel. 32 62 61 828,
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  pokój nr 22, tel. 32 62 61 845,
 • Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych,
  pokój nr 9, tel. 32 62 61 836,

lub na stronie internetowej www.umbukowno.pl.

 

Termin składania deklaracji upływa z końcem lutego 2020r.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście (w Biurze Podawczym UM w Bukownie), listownie (Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno) lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

STOP SMOG to program przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w ramach którego możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć ograniczających emisję szkodliwych substancji do otoczenia oraz ograniczenie zużycia ciepła w budynkach jednorodzinnych.

 

W ramach programu dofinansowanie będzie można otrzymać między innymi na:

 • wymianę lub modernizację urządzeń/systemów grzewczych lub urządzeń/systemów podgrzewających wodę użytkową,
 • przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu wentylacji.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym bez udziału własnego beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53.000 zł.

 

Warunki udziału w programie.

 

Osoba chętna do przystąpienia do programu i zawarcia umowy z Gminą musi spełniać następujące warunki:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne,
 • faktycznie zamieszkiwać w budynku, którego dotyczyć będą działania niskoemisyjne,
 • posiadać zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424.000,00 zł wraz z uwzględnieniem wartości budynku objętego programem,
 • średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  • 1.925 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1.375 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • wyrazić zgodę na wniesienie wkładu własnego, jednak w wysokości nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (o jego wysokości zadecyduje ostatecznie Rada Miejska),
 • wyrazić zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego (montaż urządzeń/instalacji),
 • wyrazić deklarację przestrzegania zasad wynikających z regulaminu uczestnictwa w projekcie przez okres trwałości projektu, tzn. w ciągu 10 lat.

 

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do programu!

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Więcej informacji na temat Rządowego Programu STOP SMOG można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3253681


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube