strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-05 Środa, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.12.05 - Czy uda się zatrzymać wzrost cen odpadów komunalnych?

 Czy uda się

 zatrzymać wzrost cen

 odpadów komunalnych?

 

 

Już od 2017 roku dało się zauważyć, że coś niedobrego dzieje się na rynku zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych. W miarę ustabilizowany rynek zaczął dyktować coraz wyższe ceny za swoje usługi.

 

Diagnoza tego zjawiska była stosunkowo prosta, bo na wzrost ceny głównie miały wpływ dwa czynniki: zakaz importu odpadów (plastiki, folia i papier) wprowadzony przez Chiny oraz wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” za składowanie odpadów.

 

W naszym mieście organizacja systemu zbiórki odpadów była oparta na dwóch strumieniach odpadów (od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych). W związku z tym, że wiele firm nie wykazywało zainteresowania selekcją, płaciły więc one wyższe stawki opłat i razem dostarczały do systemu ok. 33% dochodów. Pozwoliło to nam na utrzymanie do 2019 roku w miarę niskich cen za odpady komunalne dla mieszkańców.

 

Niestety, w 2019 roku w już rozstrzygniętych przez niektóre samorządy przetargach na świadczenie takich usług ceny wystrzeliły w górę, dyktując wzrosty od 100% do 200%!

 

Gminy kwestionowały zasadność tak wysokich podwyżek, prosząc o kontrolę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), gdyż podejrzewały firmy o zmowę cenową i stosowanie praktyk monopolistycznych (w większości przypadków do przetargów startuje tylko jeden podmiot).

 

Stanowisko UOKiK nie potwierdziło jednak zarzutów gmin stwierdzając, że w badanych przypadkach nie stwierdzono nadużywania pozycji dominującej na rynku i stosowania niedozwolonych praktyk w umowach wzajemnych pomiędzy firmami "śmieciowymi".

 

W naszej gminie w pierwszym przetargu na realizację w 2020 r. zadania zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych też wpłynęła tylko jedna oferta - od ZGK „Bolesław”. Opiewała ona na kwotę 2.796.323 zł i była zdecydowanie wyższa od tej, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania (kwota ta była wyższa o ok. 120% w stosunku do kosztów usług w 2019r.).

 

Po przeliczeniu stawki na osobę (biorąc pod uwagę, niższe opłaty od firm, bo największe z nich, zgodnie z przepisami nowej ustawy złożyły już deklarację na selekcję odpadów) otrzymaliśmy kwotę dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych około 27 zł /osobę.

 

Naszym zdaniem tak wysoka opłata jest społecznie nie do zaakceptowania.

 

Podjęto decyzję, że powyższe postępowanie przetargowe będzie unieważnione i gmina rozpisze nowy przetarg na zbiórkę i przetwarzanie odpadów komunalnych.

 

 

Drugi przetarg zostanie ogłoszony na zmienionych zasadach:

 • opłaty za 1 Mg odpadów, a nie jak dotychczas opłaty ryczałtowej,
 • przyjęcie obowiązku zbiórki i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych i od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, punkty usługowe, instytucje itp zlokalizowanych w obszarze zabudowy wielorodzinnej ograniczonej ulicami Kolejowa, Nowa, Niepodległości),
 • ograniczenia masy bioodpadów poprzez kompostowanie odpadów na nieruchomości.

 

 

Czy uda nam się uzyskać niższe ceny od tych z pierwszego przetargu?

 

Mamy nadzieję, że do drugiego przetargu przystąpi więcej firm. W szczególności liczymy na to, że ZGK "Bolesław" Sp. z o.o., której Prezesem jest mieszkaniec Bukowna, i z którą współpracujemy od wielu lat, oraz która dotąd świadczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów na bardzo wysokim poziomie złoży również swoją ofertę.

 

ZGK "Bolesław" to firma, która świadczy usługi kompleksowe w zakresie zbierania, przetwarzania, biostabilizacji, składowania odpadów komunalnych i PSZOK. Firma ta zna doskonale specyfikę naszej gminy i skład morfologiczny odpadów w niej powstających - dlatego liczymy na to, że złoży ona ofertę, a zaproponowana cena usługi będzie satysfakcjonująca zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. My ze swej strony - licząc na obniżenie stawki dla naszych mieszkańców - gwarantujemy, że samochody świadczące usługę zbierania odpadów na terenie Bukowna będą mogły dojeżdżać na instalację i wysypisko ul. Poprzeczną.

 

 

Trzeba zauważyć, że gminy w walce o jak najniższe ceny usług komunalnych stają na straconej pozycji, gdyż poszczególne czynniki kosztotwórcze są kreowane przez politykę Państwa. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zakłada, że system ma być w 100% finansowany przez wytwórców odpadów. Nie można tu zastosować systemu dopłat z budżetu miasta, jak to ma miejsce w przypadku wody i ścieków.

 

Główne czynniki tak radykalnego i skokowego wzrostu kosztów, a tym samym opłat za zbiórkę i zagospodarowanie odpadów wg. ekspertów rynku "śmieciowego" to przede wszystkim:

 • wzrost płac (w tym płacy minimalnej od 2020r oraz bardzo niskie bezrobocie wymuszające dodatkowo wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników),
 • wzrost ceny energii i paliw,
 • wzrost kosztów pracy,
 • wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów o ok. 60% w stosunku do 2019 r.
 • zbyt mała liczba instalacji do przetwarzania odpadów w stosunku do potrzeb rynku (brak konkurencji)
 • trudności ze zbyciem materiałów do recyclingu i spadek cen sprzedaży wyselekcjonowanego materiału do wtórnego przerobu,
 • wzrost poziomów wyselekcjonowanych frakcji odpadów,
 • brak instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (najtańszy sposób unieszkodliwiania odpadów i odzysku energii),
 • problemy z zagospodarowaniem wysokokalorycznej frakcji "posortowniczej", której nie wolno składować na wysypiskach.

 

Są to czynniki obiektywne, na które radni i włodarze gmin nie mają żadnego wpływu!

 

 

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzają obowiązek selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:

 • metale i tworzywa sztuczne,
 • papier,
 • szkło,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Zbierane też będą odpady zmieszane, czyli śmieci które nie podlegają segregacji!

 

 

Badania wykazują, że 70% mieszkańców Polski deklaruje, że segreguje odpady, 15% wykonuje te czynności sporadycznie a 15% nie segreguje odpadów w żaden sposób. Myślę, że ta statystyka odzwierciedla stan segregacji w naszym mieście.

 

Niestety, w Bukownie w miarę poprawnie prowadzona jest segregacja w zabudowie jednorodzinnej, natomiast BARDZO ŹLE w zabudowie wielorodzinnej.

 

Moje obserwacje dotyczące realizacji tego obowiązku przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych i SM "Buczyna" pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:

 • w obszarze zabudowy wielorodzinnej w Bukownie prawidłowo segreguje odpady ok. 40% mieszkańców,
 • w punktach zbiórki odpadów ich trud zostaje zniweczony przez tzw. zbieraczy, którzy przeszukują pojemniki, a wyrzucone z nich odpady wrzucają potem do niewłaściwych pojemników - dzieła dopełniają ci mieszkańcy, którym obce jest słowo SEGREGACJA i worki z odpadami, w tym odpadami zmieszanymi wrzucają gdzie popadnie, nie zwracając uwagi na kolory pojemników,
 • często odpady zmieszane z frakcją BIO, opakowania po olejach i smarach, odpady pochodzenia zwierzęcego (kości, mięso) są również wrzucane do pojemników z selekcją, co powoduje zanieczyszczenie zgromadzonych w nich frakcji i docelowo nie nadają się one do recyklingu.

Wymóg selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został wprowadzony znowelizowaną w 2019r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skoro istnieje obowiązek selekcji, to - jak w każdym przypadku - niewypełnienie go musi skutkować sankcjami.

 

W tym przypadku będzie to opłata podwyższona, która będzie co najmniej dwukrotnością opłaty pobieranej za odpady zbierane selektywnie.

 

Jeżeli mieszkaniec nie będzie wykonywał obowiązku segregacji odpadów (co obecnie zdarza się w osiedlowych punktach zbiórki), wówczas wójt, burmistrz lub prezydent po zawiadomieniu przez świadczącego usługi o naruszeniu prawa będzie musiał wszcząć postępowanie i wydać decyzję o określeniu wysokości opłaty, która będzie wielokrotnością opłaty podstawowej.

 

Aby uniknąć tzw. "odpowiedzialności zbiorowej" - piszę tu o mieszkańcach SM ”Buczyna” i Wspólnot Mieszkaniowych - mieszkańcy budynków wielorodzinnych muszą bezwzględnie zastosować się do zasad selektywnej zbiórki odpadów i nie zanieczyszczać pojemników z selekcją poprzez wrzucanie do nich innych frakcji odpadów.

 

Pamiętajmy!!!

Firma zbierająca odpady ma obowiązek zgłoszenia do gminy wszystkie przypadki, gdy stwierdzi, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

 

Zastępca Burmistrza
Miasta Bukowno

/-/ Józef Paluch

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3012966


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube