strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-13 Pon., Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.12.20 - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 3

32-332 Bukowno

 

 

zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie

ul. Wojska Polskiego 3 na stanowisku pomocniczym:

 

pracownika socjalnego

w wymiarze pełnego etatu w Dziale Pomocy Środowiskowej- umowa na zastępstwo.


Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno; 

 

 

1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj.
  • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
  • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna
    
   lub
    do dnia 31 grudnia 2013r.:
  • ukończenie  studiów wyższych  o specjalności przygotowującej do zawodu    pracownika socjalnego na jednym    z kierunków; pedagogika, pedagogika specjalna,     politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

W sprawie kwalifikacji pracownika socjalnego pomocniczy link: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/interpretacje-wybranych-przepisow/kwalifikacje-pracownika-socjalnego
 

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i piczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 • dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, a także posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym;
 • umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i  sporządzania kontraktów socjalnych;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • znajomość lokalnego środowiska;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.


 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem;
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 • praca w programie komputerowym HELIOS oraz w aplikacji CAS;
 • sporządzanie sprawozdań z rejonu opiekuńczego dot.pomocy społecznej, udział w sporządzaniu statystyki i zapotrzebowań na finansowanie poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej i z programu dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”;
 • wspieranie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w kierunku zaprzestania przemocy w rodzinie;

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Budynek parterowy. Praca częściowo w terenie w miejscu zamieszkania klientów. Praca przy komputerze w siedzibie tut. ośrodka. 

 

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  w Sekretariacie (pok. nr 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3, 32-332 Bukowno od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15.00, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy mops_bukowno@poczta.onet.pl.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

Informacja o wynikach wyboru osoby na stanowisko pomocnicze pracownik socjalny umieszczona zostanie na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie

/-/ Anna Feliksik

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2989849


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube