strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-13 Pon., Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.12.30 - Regulamin Hali Sportowej MOSiR w Bukownie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie podaje do publicznej wiadomości Regulamin Obiektu Sportowego – Hali Sportowej przy ul. Spacerowej 1, 32 332 w Bukownie.

 

 

Regulamin Obiektu Sportowego
 HALA  SPORTOWA przy ul. SPACEROWEJ 1

 
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Hali Sportowej przy ul. Spacerowej 1 (zwanej dalej obiektem) jest jednostka budżetowa Gminy Bukowno – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 2. Użytkownikami obiektu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.
 3. Obiekt jest czynny wyłącznie w terminach określonych przez administratora.
 4. Kierownik obiektu bezpośrednio kieruje funkcjonowaniem obiektu, w szczególności w zakresie określania terminów imprez sportowo – rekreacyjnych, kulturalnych, ustalania harmonogramów korzystania z obiektu oraz uzgadniania form i trybów aktywności podejmowanych na jej terenie.
 5. W okresie użytkowania obiektu kluby, najemcy i osoby korzystające z hali sportowej są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

§ 2
Opłaty za korzystanie z obiektu

 1. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Zasady odpłatności oraz stawki za korzystanie z obiektu określa cennik opłat zawarty w Uchwale Rady Miejskiej dotyczący wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 

§ 3
Zasady korzystania z obiektu

 1. Hala Sportowa służy do zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno -sportowych i kulturalnych.
 2. Zajęcia w hali odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Hala Sportowa jest czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-22.00 z tym, że zajęcia oraz inne imprezy na obiekcie odbywają się do godz. 21.30.
 4. Obiekt może być udostępniany osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 4

 1. Użytkownicy obiektu zobligowani są do:
  a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o sporcie, a ponadto obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych, porządkowych, organizacyjnych,
  b) posiadania sprawnego sprzętu oraz odzieży i obuwia przystosowanego do uprawiania danej dyscypliny sportowej lub aktywności,
  c) stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu,
  d) zachowania czystości i porządku,
  e) zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać korzystania z obiektu przez innych użytkowników,
  f) legitymowania się ważnym dowodem identyfikacyjnym.
   
 2. Użytkownikom obiektu zabrania się:
  a) niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu,
  b) spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych oraz zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  c) przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych,
  d) wnoszenia i posiadania na terenie obiektu broni, materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych,
  e) wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników lub asystentów,
  f) używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe,
  g) regulowania zaworów, przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby uprawnione.
   
 3. W toku organizowanych na terenie obiektu imprez sportowo-rekreacyjnych, użytkownicy zobowiązani są do:
  a) przestrzegania ustalonej przez organizatora imprezy strefy bezpieczeństwa,
  b) stosowania się do wszelkich poleceń, uwag, wytycznych służb porządkowych,
  c) zachowywania się w sposób nie zakłócający porządku i bezpieczeństwa publicznego.
   
 4. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia, mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich na ich ryzyko i odpowiedzialność.
   
 5. Zajęcia o charakterze zorganizowanym mogą być prowadzone wyłącznie pod kierownictwem osoby uprawnionej (trenera, opiekuna, koordynatora, instruktora, etc.).
   
 6. Zabrania się korzystania z obiektu osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi.
   
 7. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu obiektu odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy: zawodów, imprez sportowych i innych imprez.
   
 8. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części sali.

§ 5
Postanowienia dodatkowe

 1. Prowadzenie na terenie obiektu działalności usługowej, handlowej, gastronomicznej uwarunkowane jest wyłącznie uzyskaniem zgody Dyrektora MOSiR w Bukownie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy użytkowników lub innych podmiotów, a w szczególności spowodowane nie przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy obiektu odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.
 5. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono mienie pozostające na wyposażeniu hali.
 6. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną zobligowane do opuszczenia obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 2. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu, kierownikowi obiektu lub Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie.

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2989857


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube