strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-15 Środa, Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.01.02 - Nowy Rejestr Danych Kontaktowych (RDK).

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki w ramach Systemu Rejestrów Państwowych uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK).

 

Rejestr danych kontaktowych będzie obsługiwany poprzez aplikację Źródło, e-usługę oraz zewnętrzne usługi sieciowe. Każdy pełnoletni obywatel, posiadający numer PESEL będzie mógł przekazać swoje dane kontaktowe do nowego rejestru.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ CEL POWSTANIA REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH.

 

Czym jest Rejestr Danych Kontaktowych?

 

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

 

Podajesz swoje dane kontaktowe w jednym miejscu i jesteś pewny, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.

 

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie.

 

Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają  tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na rzecz osób fizycznych.

 

Dane kontaktowe w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

 

Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

 

 

Informacje ogólne na temat rejestru.

 

Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnym opartym o decyzję obywatela.

 

Rejestr Danych Kontaktowych powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy administracją publiczną, a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do RDK.

 

Urzędnicy dzięki udostępnionym w RDK danym kontaktowym, będą mieli możliwość poinformowania obywatela o stanie prowadzonej sprawy.

 

Dostęp do danych w RDK ma administracja publiczna oraz inne instytucje wskazane w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z późn. zmianami.

 

Automatycznie po wejściu w życie ustawy, dostęp do RDK otrzymają gminy.

 

Podmioty którym w drodze decyzji udostępnia się dane z RDK to w szczególności:

 1. podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy o informatyzacji tj.
  • organy administracji rządowej (np. wszyscy ministrowie),
  • organy kontroli państwowej i ochrony prawa (np. NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też Krajowa Rada Radiofonii i TV),
  • sądy, jednostki organizacyjne prokuratury,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich organy;
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (osoby fizyczne lub prawne w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą -katalog zamknięty, ale bardzo szeroki przykładowo: instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej),
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,
  • uczelnie (państwowe i prywatne)
    
 2. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tj.
  • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego np. urzędy statystyczne, jednostki wojskowe, domy pomocy społecznej,
  • zakład budżetowy np. samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonujący zadania samorządu  i pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych np.: państwowe przedszkole, żłobek, ośrodki sportowe, domy kultury.
    
 3. podmioty, o których mowa w art. 19c, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i tu katalog ograniczony jest treścią art. 19c (warunkami pod jakimi Minister może zawrzeć porozumienie) np. Kancelaria Prezydent RP, Dyrekcje Lasów Państwowych, GOPR, służby, PWPW, przedsiębiorstwa państwowe (np. Zakłady Przemysłu Metalowego „H. Cegielski” w Poznaniu, Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego czy Polskie Koleje Państwowe), ale także spółki prawa handlowego.
   
 4. organy wyborcze; 
   
 5. Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

 

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu jest  realizacja na rzecz osób fizycznych usług i zadań publicznych.

 

Dane w RDK nie są udostępniane żadnym firmom prywatnym. Za bezpieczeństwo danych odpowiada Administrator RDK.

 

Administratorem danych przetwarzanych w rejestrze danych kontaktowych jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) jest jednym z modułów Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), do którego dostęp odbywa się za pomocą aplikacji Źródło.

 

Każdy obywatel będzie mógł pozostawić swoje dane kontaktowe na dwa sposoby - w urzędzie lub samodzielnie poprzez stronę www.gov.pl.

 

Dane kontaktowe w rejestrze RDK będzie można:

 • przekazać,
 • zaktualizować,
 • usunąć.

by dane kontaktowe znalazły się w RDK, osoba uprawniona musi potwierdzić je specjalnym kodem potwierdzającym. Otrzymuje go SMS-em na telefon komórkowy lub mailem na adres e-mail.

 

 

KORZYŚCI DLA OBYWATELA

 

Obywatel będzie miał możliwość aktywowania szybkiego kanału komunikacji z administracją w taki sposób jak mu będzie najwygodniej czyli za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego.

 

Obywatel będzie miał możliwość otrzymywania informacji od administracji związanej z przypomnieniami o zbliżających się terminach ważności dokumentów wydawanych przez administrację.

 

Obywatel będzie mógł liczyć na bezpośredni kontakt w sprawach, które administracja będzie prowadziła dla niego i przez to będzie możliwość skrócenia czasu obsługi wniosku lub sprawy.

 

 

SKORZYSTAJ Z REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK).

 

Rejestr Danych Kontaktowych zostanie uruchomiony w dniu 22.12.2019 r.

 

PRZEZ INTERNET

 

Jeśli chcesz skorzystać z RDK przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

 

Kto może dopisać swoje dane?

 

Każdy, kto spełnia  poniższe warunki:

 • ma numer PESEL,
 • jest osobą pełnoletnią.

Co musisz przygotować?

 • login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód,
 • telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail.

Co musisz zrobić?

 1. Kliknij przycisk Skorzystaj z RDK.
 2. Zostaniesz przekierowany na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się do usługi.
 3. Znajdziesz się w RDK. Wybierz przycisk Przekaż dane do RDK. Twoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz nr PESEL – zostaną przekazane do RDK.
 4. Podaj swoje dane kontaktowe – numer telefonu i/lub adres e-mail.
 5. Potwierdź kodem swoje dane kontaktowe: numer telefonu i/lub adres e-mail.
 6. Możesz to zrobić:
  • od razu,
  • później (w ciągu 24 godzin od otrzymania kodów) – skorzystaj wtedy z osobnej usługi: Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK). Nie będziesz musiał się logować do usługi. Przygotuj tylko numer PESEL.

Kiedy możesz skorzystać

 

W dowolnej chwili.

 

Ile zapłacisz?

 

Usługa jest bezpłatna.

 

Ile będziesz czekać?

 • Jeśli wpisujesz lub zmieniasz dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem.
 • Jeśli usuwasz dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie musisz ich potwierdzać (nie dostaniesz żadnego kodu potwierdzającego).

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019. poz. 2294).

 

 

W URZĘDZIE

 

Co musisz zrobić?

 1. Złóż wniosek w urzędzie o dodanie, zmianę lub usunięcie swoich danych kontaktowych.
 2. Potwierdź swoją tożsamość – pokaż urzędnikowi swój dowód osobisty lub paszport.
 3. Przekaż urzędnikowi swoje dane kontaktowe.
 4. Potwierdź dane kontaktowe, które wprowadził urzędnik, czyli podaj mu kody otrzymane w SMS-ie lub e-mailu. Możesz to zrobić również online. Wtedy skorzystaj z usługi  Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

Gdzie składasz wniosek?

 

W dowolnym urzędzie gminy lub w innym urzędzie, który ma dostęp do RDK – niezależnie od miejsca zameldowania.

 

 

POTWIERDŹ SWOJE DANE KONTAKTOWE W REJESTRZE DANYCH KONTAKTOWYCH (RDK).

 

Potwierdzanie powiadomienia.

 

Jeśli do RDK przekazujesz numer telefonu i/lub adres e-mail albo je zmieniasz – ze względów bezpieczeństwa – musisz potwierdzić, że należą one do ciebie. Na telefon i skrzynkę e-mail  (zależnie, które dane podasz) otrzymasz osobne wiadomości z 6-cyfrowymi, jednorazowymi kodami potwierdzającymi.

 

Jeśli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez Internet – możesz to zrobić później. Masz na to tylko 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego. Sprawdź, jak to zrobić.

 

Kto musi potwierdzić?

 

Każdy, kto przekazał lub zmienił swoje dane kontaktowe.

 

Co musisz przygotować?

 • swój numer PESEL – znajdziesz go na przykład na swoim dowodzie osobistym,
 • 6-cyfrowy kod potwierdzający – znajdziesz go w SMS-ie lub e-mailu.

Co musisz zrobić?

 1. Kliknij przycisk Potwierdź swoje dane kontaktowe.
 2. Wybierz dane kontaktowe, które chcesz potwierdzić.
 3. Wpisz swój numer PESEL.
 4. Podaj 6-cyfrowy kod (lub kody) z SMS-a i/lub e-maila.
  • Jeśli przekazujesz lub zmieniasz dane kontaktowe do RDK – na telefon i/lub skrzynkę e-mail  (zależnie, które dane podałeś) otrzymasz  6-cyfrowe, jednorazowe kody potwierdzające.
  • Jeśli wpiszesz błędny kod potwierdzający – wpisz go jeszcze raz.
  • Jeśli 5 razy wpiszesz błędny kod potwierdzający – przekazane lub zmienione dane kontaktowe zostaną usunięte i musisz je podać jeszcze raz. Wtedy skorzystaj z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) albo zrób to w urzędzie.
  • Jeśli usuwasz dane kontaktowe z RDK – nie musisz ich potwierdzać, dlatego nie dostaniesz kodu.
 5. Dane musisz potwierdzić w ciągu 24 godzin od otrzymania kodów. Jeśli  tego nie zrobisz, zostaną one usunięte.

 

Kiedy potwierdzasz dane

 

W ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego.

 

Jeśli tego nie zrobisz – niepotwierdzone dane zostaną usunięte z RDK. Wtedy musisz wprowadzić je ponownie. Możesz to zrobić przez Internet Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)  albo w urzędzie.

 

 

Ile zapłacisz?

 

Usługa jest bezpłatna.

 

 

 

AUTOMATYCZNE POWIADOMIENIA (możliwe zastosowania)

 

Komunikacja

 • Informacja o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego
 • Informacja o możliwości odbioru prawa jazdy
 • Informacja o zbliżającym się terminie ważności prawa jazdy
 • Informacja o zbliżającym się terminie wygaśnięcia przeglądu technicznego pojazdu
 • Informacja o możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego (po czasowym zatrzymaniu)
 • Informacja o zbliżającym się terminie końca polisy ubezpieczeniowa
 • Informacja o każdorazowej zmianie liczby punktów karnych.

 

Sprawy rodzinne

 • Becikowe – sprawdź, czy ci przysługuje! (w powiadomieniu kryteria)
 • Świadczenie rodzicielskie za urodzenie dziecka – brak kryterium dochodowego. Dotyczy braku stałej pracy.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (koniec terminu przysługujących uprawnień). Sprawdzić możliwość połączenia danych z rejestrów dziedzinowych – empatia.
 • Katalog usług dla cudzoziemców.
 • Zasiłki rodzinne.

 

Dowody osobiste, paszporty

 • Dowód osobisty – kończy się ważność
 • Dowód osobisty stracił ważność!
 • Paszport – kończy się termin ważności
 • Dowód dla dziecka – pamiętaj, jeżeli chcesz wyjechać za granicę

Wybory

 • dopisywanie do spisu wyborców – uzupełnienie danych, dokumentów, zaświadczeń, etc.
 • zameldowanie na pobyt czasowy nie uprawnia do głosowania
 • wymeldowanie z adresu stałego – wykreśla także z rejestru wyborców

Dołączenie wniosku o wpisanie do RDK

 • Wniosek o 500 plus
 • Zameldowanie
 • Nadania nr pesel dla cudzoziemca.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2992062


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube