wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.10.13 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

  

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE 
ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno

 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR w Referacie
Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

 

 

1.  Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe z obszaru nauk społecznych lub technicznych,
b) wymagany profil wykształcenia – dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych, technicznych,
c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) półroczne doświadczenie w pracy zawodowej w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej w tym na pokrewnych stanowiskach.
f) znajomość przepisów prawa z zakresu:
- ustawa prawo  zamówień publicznych,
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o rewitalizacji,
- ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020,
g) umiejętność stosowania wytycznych w zakresie realizacji programów pomocowych obowiązujących w okresie programowania 2014 – 2020, w tym w szczególności: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podręcznika Beneficjenta SL2014, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
h) umiejętność interpretacji w/w przepisów.
 

2.  Dodatkowo preferowane:

a) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w pracy związanej z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej,
b) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
c) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
d) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
e) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) sporządzanie wniosków aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne wraz z niezbędnymi załącznikami,
b) realizacja projektów określonych we wnioskach aplikacyjnych, które uzyskały dofinansowanie,
c) rozliczanie projektów przed Instytucją Zarządzającą/ Instytucją Pośredniczącą,
d) kontrola finansowa wydatków w ramach realizowanych projektów,
e) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie wynikającym z realizowanych zadań,
f) uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne w zakresie wynikającym z realizowanych zadań,
g) udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych organizowanych dla beneficjentów w zakresie wynikającym z realizowanych zadań,
h) świadczenie pomocy na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie możliwości korzystania z funduszy unijnych i krajowych,
i) przygotowywanie rocznego rozliczenia rzeczowo – finansowego realizowanych zadań,
j) przegląd i propozycja aktualizacji dokumentów kierunkowych będących w zakresie działalności referatu, w tym w szczególności: Strategii Rozwoju Miasta, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Gminnego Programu Rewitalizacji,
k) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie  zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z realizowanych zadań
.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze,
b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16,  wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych – pochylnia, schodołaz,
c) praca w pozycji siedzącej,
d) praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych,
e) praca w terenie na obszarze Miasta Bukowno (sporadycznie),
f) warunki szkodliwe nie występują
.

 

5.  Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie,
d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
j) oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych” na adres:

 

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 23.10.2020 r. do godziny 15:00 poprzez skorzystanie z usług operatora pocztowego, lub pozostawienie w skrzynce na korespondencję umieszczonej przy drzwiach wejściowych do urzędu. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.

 
Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 2 %
.

 

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski

 
 

 

 Pliki do pobrania:


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092465


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube