strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Pi±tek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.02.18 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 23 lutego 2021 r. o godz. 14.30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póĽn. zm.) zwołuje w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz zdalnym) XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 23 lutego 2021 r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie protokołów:

  • Nr XXXVII z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 stycznia 2021 r.
  • Nr XXXVIII z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 11 lutego 2021 r.

3. Zapytania mieszkańców.*
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. Umorzenia należno¶ci pieniężnych maj±cych charakter cywilnoprawny przypadaj±cych Gminie Bukowno z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
4.2. Zwolnienia przedsiębiorców z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 na terenie Miasta Bukowno.
4.3. Przekazania ¶rodków finansowych dla Policji.
4.4. Rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 2 stycznia 2021 r. w przedmiocie podjęcia uchwały przez Radę Miejsk± w Bukownie o tre¶ci wskazanej w petycji.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porz±dku publicznego w Mie¶cie za 2020 rok.
6. Informacja w sprawie monitoringu funduszy i ¶rodków pomocowych oraz składanych wniosków o ich pozyskanie w 2020 roku.
7. Informacja o pozyskanych i własnych ¶rodkach finansowych na realizację inwestycji zaplanowanych na 2021 rok.
8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 21.01.2021 r. do 18.02.2021 r.
9. Informacja Przewodnicz±cego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 21.01.2021 r. do 17.02.2021 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski, informacje i o¶wiadczenia.
13. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodnicz±ca Rady
Miejskiej w Bukownie
/-/ Justyna Gajdziszewska

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo.

 

 

* Mieszkańcy, mog± składać zapytania na pi¶mie do skrzynki na korespondencję umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu lub za po¶rednictwem przesyłki pocztowej. Mog± także składać poprzez radnego ze swojego okręgu, który w pkt.3 obrad sesji złoży zapytanie w imieniu mieszkańców. 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188446


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube