strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Piątek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.02.19 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych, położonych w Bukownie przy ul. Nowej 1 oraz ul. Wyzwolenia 5.

Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych, położonych:

 

 • w Bukownie przy ul. Nowej 1/F  o powierzchni 19,46 m2,
  określonego w przetargu jako lokal nr 1,
   
 • w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/D o powierzchni 17,50 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 2,
   
 • w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/M o powierzchni 43,31 m2, określonego w przetargu jako lokal nr 3.

 

 1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż 10,00 zł + 23% podatku VAT za 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.
   
 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
   
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego  wyniku przetargu.
   
 4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
   
  a) Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
   
  b) Datę sporządzenia oferty,
   
  c) Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1 m2 całkowitej powierzchni lokalu,
   
  d) Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
   
  e) Pisemne oświadczenie składającego ofertę że:
   
  - zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,
   
  - zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
   
  - zawrze umowę najmu i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.
   
  - dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.
   
 5. Z uwagi na Zarządzenie Nr 876/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Bukownie w  związku z aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie Miasta:
   
  oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: "Przetarg – lokal użytkowy ul. ……" (wpisać numer lokalu, którego dotyczy oferta) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16:
  pon. 8.00 - 16.00, wt. – pt. 7.00 - 15.00, do rąk pracownika Sekretariatu po uprzednim wybraniu na domofonie numeru 830 w terminie do 01.03.2021 r.
   
  - O rozstrzygnięciu przetargu każdy z Oferentów zostanie poinformowany pisemnie.
   
 6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego, w godz. pracy Urzędu tj: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00, tel. (32) 642-18-40,
  oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie, w godzinach pracy tj.: pon. – pt. 7.00 – 15.00,  w zakresie stanu technicznego i możliwości oględzin lokalu, tel. (32) 642-15-65, (32) 642-15-81.
   
 7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
   
 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć Oferenci:
   
  - posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno.
   
  - zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno bez tytułu prawnego.
   
 9. Zastrzega się, że w lokalu będącym przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, umieszczaniem automatów do gier
  o niskich wygranych.
   
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert.
           

Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188443


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube