strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.03.31 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR w dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE.

 

1.  Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor
Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

3. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

a) wykształcenie:

 • średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy w ramach umowy o pracę lub
 • wyższe (preferowane : administracja, prawo, ekonomia)

b) wykaże się znajomością aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu
  i trybu postępowania, oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach
  i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

c) pełna zdolność do czynności prawnych;
 

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

f) nieposzlakowana opinia,

 

g) znajomość obsługi komputera.
 

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie pracy w administracji
b) umiejętność pracy w zespole,
c) samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,
d) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

Do zadań podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych należeć będzie w szczególności:

1.  Obsługa interesantów ubiegających się o świadczenia:

 • wychowawcze,
 • z funduszu alimentacyjnego.

2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie w/w świadczeń.

3. Sprawdzanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

4. Dokonywanie kwalifikacji uprawnień osób, na podstawie złożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wprowadzenie danych do systemów informatycznych.

6. Prowadzenie niezbędnych rejestrów.
7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji świadczeń.
8. Przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat świadczeń.
9. Przygotowywanie pism i prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
10. Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i opracowania decyzji w tych sprawach.
12. Przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników.
13. Ustalanie należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
14. Rozliczanie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużników, w tym wpłaty od komorników i poborców skarbowych.
15. Rozliczanie zaliczki alimentacyjnej.
16. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,
b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju dwuosobowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,
c) budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu marcu 2021r. tj, miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty – wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony

a) list motywacyjny,
b) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
d) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula zgody (załącznik do niniejszego ogłoszenia),

e) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Dokumenty, które kandydata może złożyć dodatkowo:

a) życiorys (CV)
b) opinie, referencje,
c) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.
d) kserokopie świadectw pracy.

9. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie" umieszczonym na kopercie lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 15.04.2021r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie pod adresem: www.bukowno.naszops.pl w Biuletynie Informacji Publicznej tut.MOPS oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 2. Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
  • testu kwalifikacyjnego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik

 

Załączniki:

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274092


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube