strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-06-24 Czwartek, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.06.08 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Przedsięwzięć Publicznych

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE

UL. KOLEJOWA 16, 32-332 BUKOWNO

 
  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR W REFERACIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PUBLICZNYCH

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne,

b) kierunek studiów – budownictwo,

c) posiadanie obywatelstwa polskiego,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) co najmniej trzy lata zatrudnienia na stanowiskach związanych z budową i remontami budynków, dróg, infrastruktury oświetleniowej i energetycznej,

f) znajomość przepisów prawa z zakresu:

 • prawo budowlane,
 • ustawa o drogach publicznych,
 • ustawa o zamówieniach publicznych,
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,

g) umiejętność interpretacji w/w przepisów.

 

2.      Dodatkowo preferowane:

a) dwa lata pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej przy udzielaniu zamówień publicznych,

b) posiadanie uprawnień budowlanych,

c) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

d) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,

e) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,

f) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,

g) umiejętność kosztorysowania robót.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) z zakresu zamówień publicznych:

 • organizacja zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bukownie,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których ma zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym z wykorzystaniem  środków finansowych zewnętrznych,
 • przygotowanie dokumentów do przygotowania postępowań przetargowych w tym między innymi SWZ  i opiniowanie dokumentów przygotowanych przez merytoryczne referaty,
 • przygotowanie i publikowanie niezbędnych dokumentów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • nadzór nad prawidłowością udzielanych zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bukownie,

b) z zakresu pracy Referatu Przedsięwzięć Publicznych:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
 • prowadzenie spraw dotyczących bieżącego utrzymania dróg,
 • prowadzenie spraw dotyczących infrastruktury oświetleniowej,
 • przygotowanie umów i kontrola ich realizacji na konserwację oświetlenia   ulicznego oraz zakup energii elektrycznej  i gazu,
 • przygotowanie – opracowanie zakresu prac związanych z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego,
 • sprawowanie nadzoru finansowego wydatkowania środków przeznaczonych w budżecie miasta na OSP,
 • kontrola finansowa wydatków zadań wynikających z powierzonego zakresu obowiązków,
 • przygotowanie i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowych,
 • uzgodnienia projektów organizacji ruchu.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) stanowisko urzędnicze,

b) miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa 16,  wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych – pochylnia, schodołaz,

c) praca w pozycji siedzącej,

d) praca przy komputerze i innych urządzeniach elektronicznych,

e) warunki szkodliwe nie występują.

 

5.      Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,

c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie,

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

i) oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,

k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektora w  Referacie Przedsięwzięć Publicznych" w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:

Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 18.06.2021 r. do godziny 15:00 poprzez skorzystanie z usług operatora pocztowego, lub pozostawienie w skrzynce na korespondencję umieszczonej przy drzwiach wejściowych do urzędu lub w elektronicznym biurze podawczym (parter). O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.

 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 2 %.

 

Burmistrz Miasta Bukowno

(-) Mirosław Gajdziszewski

 

Pliki do pobrania:

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3253682


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube