strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Zima w Bukownie (foto. Tomasz Mol)
2023-02-09 Czwartek, Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2022.06.07 - Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Bukowno

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)
 

 z a w i a d a m i a m

 
o podjęciu przez Radę Miejską w Bukownie Uchwały Nr LV/324/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C i o przystąpieniu do sporządzania Zmiany planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

  
1. Zakres projektowanych zmian części graficznej i tekstowej planu obejmuje w szczególności: 

1) dostosowanie zasięgu granic złóż, terenów i obszarów górniczych do aktualnego stanu,
2) korektę układu komunikacyjnego,
3) wskazanie terenów umożliwiających prowadzenie chowu i hodowli koni,
4) powiększenie terenów produkcyjnych w zachodniej części Miasta,
5) zmianę zasięgów terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

2. Zakres projektowanych zmian części tekstowej planu obejmuje w szczególności:

1) zmianę zapisów dotyczących odnawialnych źródeł energii,
2) wprowadzenie zapisu umożliwiającego lokalizację obiektów usługowych związanych ze sprzedażą, obsługą i naprawą pojazdów samochodowych i motocykli.

 

Wnioski dotyczące sporządzania Zmiany planu i Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@umbukowno.pl lub ustnie do protokołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2022 r. z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby składającego wniosek, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Bukowno.

 

 
Burmistrz Miasta Bukowno

/-/ Mirosław Gajdziszewski


Drukuj

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Podatki Lokalne 2023

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...


 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3590850

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube