strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Zima w Bukownie (foto. Tomasz Mol)
2023-02-09 Czwartek, Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2022.10.17 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bukowno o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno część A i C...

Bukowno, 17.10.2022 r.

 

 OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Bukowno

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Uchwały Nr LV/324/2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Bukowno – część A i C
 

z a w i a d a m i a m
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu

Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

 

które odbędzie się w dniach od 26 października do 16 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie , ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, pok. nr 19 i nr 20 , w godzinach pracy Urzędu, tj.: pon.: 800-1600, wt. – pt.: 700-1500 .

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C oraz Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godzinie 1600 w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

 

Projekt Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie w czasie wyłożenia dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz na stronie internetowej Urzędu: www.umbukowno.pl.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi do projektu Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie , ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@umbukowno.pl
 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Bukowno.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu Zmiany Planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

 

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Prognozy oddziaływania na środowisko , które mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@umbukowno.pl 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Bukowno.

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno

/-/ Mirosław Gajdziszewski

 

 


Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bukowno z siedzibą ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, tel. (32) 626-18-20, e-mail: sekretariat@umbukowno.pl.
  3. Dane są podawane w celu składania uwag do projektu Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno – część A i C. 
  4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm. ) oraz § 11 ust. 1 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404).
  5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl.
  8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora.

Drukuj

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Podatki Lokalne 2023

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...


 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3590863

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube