strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-21 Środa, Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.08.30 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2007 roku zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr V/31/2007  Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 23 stycznia 2007r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 r., Burmistrz Miasta ogłasza

   

 
dodatkowy otwarty konkurs ofert

 
na realizację w II półroczu  2007 roku zadania publicznego  w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu  –  promowanie dyscyplin sportowych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
       

 

 
§ 1

 1. Celem konkursu ofert jest wybór i dofinansowanie projektu na realizację w II półroczu 2007r. zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – promowanie dyscyplin sportowych.
   
 2. Zadanie, o których mowa w pkt. 1, może być realizowane poprzez:
  1. promowanie  dyscyplin sportowych –   organizacja  zawodów i otwartych turniejów sportowych dla mieszkańców miasta Bukowno.
  2. szkolenie zawodników

     

 
§ 2

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, które będą  realizowane w  II półroczu 2007 r.

 
§ 3

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 z 2003r. poz.873)
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

§ 4

 

 1. Na realizację ofert wybranych w konkursie w 2006 r. przeznaczono  kwotę 100.000 zł /w tym 10.000  zł na realizację zadań z zakresu sportu w ramach promowania trzeźwego stylu życia/
   
 2. Na realizację ofert  wybranych w konkursie w 2007r. wykorzystano kwotę  62.000 zł
   
 3. Na realizację ofert w konkursie dodatkowym w II półroczu 2007r.  przeznacza się kwotę 6.500 zł.

 

 

§ 5

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty  w terminie do dnia  28 września 2007r.
 2. Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27  grudnia 2005r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania   /Dz.U.Nr 264 z 2005r. poz. 2207/ należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16.

 

 

§ 6

 

 1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2007 rok 0-5
  2. Oferent załączył ramowy program realizacji zadania 0-5
  3. Oferent przewidział na realizację zadania udział  środków finansowych  z innych źródeł finansowania /nie mniej niż 5%/ 0-5
   /1 pkt. Za każde 5 % wkładu własnego powyżej 5%/
  4. Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta zapewniają wykonanie zadania 0-5
  5. Doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne  rekomendacje  0-5
  6. Wkład pracy społecznej (wolontariat) w realizację zadania 0-10
  7. Udział partnerów w realizacji projektu / inne organizacje lub inne jednostki samorządu terytorialnego/ 0-10
  8. Potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób, do których jest kierowana realizacja zadania 0-10
    
 2. Nie będą rozpatrywane oferty:
  1. złożone przez podmioty nie będące organizacjami działającymi statutowo w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  2. nieczytelne lub niekompletne,
  3. złożone po upływie terminu wyznaczonego w § 5 pkt.1,
  4. niezgodne z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, nie spełniające warunków realizacji zadania.
     
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota dotacji przyznanej może być niższa od wnioskowanej.            
     

 
§ 7

 1. Oferty oceniane będą  przez Radę Konsultacyjną ds. Organizacji Pozarządowych. Ocena winna być dokonana w terminie 7 dni od ostatecznej daty składania  ofert.
   
 2. Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z wnioskami Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje wyboru ofert  w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosków od w/w Rady  oraz zawiera umowy o wykonanie zadań publicznych w formie wsparcia realizacji zadania z podmiotami, których oferty zostały wybrane zg. z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264 poz.2207)

 

 

§ 8


Warunkiem zawarcia umowy jest:

 1. posiadanie przez podmiot  rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji
 2. korekta kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3084418


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube