strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 Środa, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.09.21 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Kolejowej

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Kolejowej, ujawnionych w księdze wieczystej KW nr 42753 jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomości te leżą w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P jako tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe (w chwili obecnej teren objęty jest zmianą planu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/44/2007 z dnia 20.03.2007r.).

 

 

L.p.

Numer działki wg

ewidencji gruntów

Powierzchnia

działki w [ ha ]

Cena

wywoławcza

w [ zł ] netto

Wadium

w [ zł ]

1

589

0.5022

101 800,00

15 000,00

2

590

0.4016

81 400,00

15 000,00

3

591

0.4016

81 400,00

15 000,00

4

592

0.4016

81 400,00

15 000,00

5

593

0.4805

97 400,00

15 000,00

6

595

1.4553

244 900,00

15 000,00

7

596

1.1917

200 600,00

15 000,00

8

597

1.2270

206 500,00

15 000,00

 

 

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 30.10.2007r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16 /sala narad/.

   

 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 46 1060 0076 0000 3300 0012 6704 do dnia 25.10.2007r.

   

 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie powyżej ceny wywoławcze.

   

   

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

   

   

 5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy organizator przetargu ma prawo od umowy odstąpić, a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy.

   

   

 6. Burmistrz Miasta ma prawo odwołać przetarg bez podania przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
   

 7. Z danymi dotyczącymi nieruchomości, szczegółowymi warunkami oraz regulaminem przetargu należy się zapoznać przed przetargiem w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Bukownie lub na stronie www.bukowno.pl.

 


 

 

 Regulamin

 
przeprowadzenia w dniu 30.10.2007r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bukownie przy ul. Kolejowej, obręb ewidencyjny Wodąca, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW 42753 jako własność gminy Bukowno, o numerach działek:  

 

 589 o pow. 0.5022ha
 590 o pow. 0.4016ha
 591 o pow. 0.4016ha
 592 o pow. 0.4016ha
 593 o pow. 0.4805ha
 595 o pow. 1.4553ha
 596 o pow. 1.1917ha
  597 o pow. 1.2270ha.

 
 
§ 1

 

Przetarg jest przetargiem ustnym nieograniczonym.

§ 2

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (tożsamość osób potwierdza się podczas przetargu), które wpłaciły wadium w wysokości i w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Osoby prawne winny okazać się dokumentem potwierdzającym zgodę na reprezentowanie firmy podczas przetargu (pełnomocnictwo, wpis KRS).

 

§ 3

Przetarg przeprowadza powołana komisja przetargowa w składzie co najmniej trzech osób.

 

§ 4

Ceną wywoławczą w przetargu jest wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego w wykonanym operacie szacunkowym. Cena wywoławcza jest ceną netto i będzie po przetargu zwiększona o podatek VAT.

 

§ 5

Wpłata wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu każdej z działek lecz upoważnia do zakupu tylko jednej działki.

 

§ 6

W przypadku chęci nabycia w drodze przetargu kilku określonych działek, do kasy Urzędu należy wpłacić przypadające tym działkom wysokości wadium z zaznaczeniem których nieruchomości dotyczą.

 

§ 7

W przypadku chęci nabycia w drodze przetargu kilku nieokreślonych działek, do kasy Urzędu należy wpłacić odpowiednią krotność wadium z zaznaczeniem do ilu działek przystąpi uczestnik.

 

§ 8

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

§ 9

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

§ 10

Po ustaniu postąpień mimo trzykrotnego bezskutecznego wywołania osoba prowadząca zamyka przetarg i ogłasza nazwisko lub nazwę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 11

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania przez członków komisji i osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości protokołu.

 

§ 12

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto podane przez oferenta.

 

§ 13

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

§ 14 

Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty należności (zgodnie z wystawioną fakturą) (pomniejszoną o wadium) jednorazowo na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16 nr 40 1060 0076 0000 3300 00204994 przed terminem zawarcia umowy, przy czym za zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku ogłaszającego przetarg.

 

§ 15

Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie jednego miesiąca od zamknięcia przetargu.

 

§ 16

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

§ 17

W przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Bukowno.

 

§ 18

Burmistrzowi Miasta Bukowno przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

 

 
 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090393


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube