strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 Środa, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.04.03 - 9 kwietnia mija termin składania wniosków o wpisanie do stałego rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej mają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;

 • nie są pozbawieni praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami;

 • zgodnie z prawem, stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zostali ujęci w stałym rejestrze wyborców.

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

  

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może być złożony najpóźniej do 30 dnia po zarządzeniu wyborów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. do dnia 9 kwietnia 2009r.

 

We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy i adres zameldowania wyborcy na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).

 

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

 • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:

  • swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

  • oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego;

  • numer i datę wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz nazwę organu, który wydał zaświadczenie. W przypadku, gdy obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim nie posiada zaświadczenia obywatela Unii Europejskiej o zarejestrowaniu pobytu, lecz posiada inny ważny dokument poświadczający zgodne z prawem zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas podaje nazwę dokumentu oraz numer i datę jego wydania oraz nazwę organu, który wydał dokument.

 

Dokumenty wymagane od obywatela Unii Europejskiej niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Osoby, które nie zostaną wpisane do stałego rejestru wyborców zgodnie z tymi zasadami nie będą mogły uczestniczyć w wyborach.

 

Wzory wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bukownie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090381


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube