strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 Środa, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.03.12 - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudową sieci wodociągowej i ewentualną wymianą przyłączy w Bukownie.

 

 

 

 


 
Obwieszczenie

 

 
o wystąpieniu do Starosty Olkuskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wyrażenie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta Bukowno zawiadamia strony postępowania, tj. posiadających tytuł prawny do działek:
- o nr ew.: 1444/1, 2485/1, 1573/2, 1573/8, 2447/6, 1574/3, 1574/2, 1574/8, 1575, 1574/7, 1574/6, 1574/4, 2479/1, 1572/2, 2477/7, 1570/29, 1570/28,1570/30, 1570/12, 2477/2, 1572/3, 1570/23, 2462, 870/2, 2453/4, 2460, 867/38, 611, 792, 778/2, 772/1, 763/1, 763/4, 763/6, 750, 745/5, 810/1, 533, 501, 499/5, 488, 2457, 2458/1, 459/2, 466, 2450, 2453/3, 2453/2, 2453/1, 1331/11, 1331/9 należących do jednostki ewidencyjnej: BUKOWNO, obręb ewidencyjny: STARE BUKOWNO,
- o nr ew.: 207/1, 207/3, 204/1, 197, 200, 192, 183/1, 183/2, 178/2, 178/1, 179/1, 173/1, 169, 157, 151, 149, 137, 402, 136, 406/1, 405/1, 320/19, 320/4, 125/1, 124, 290/5, 290/4, 123, 120, 118, 119, 273/12, 116, 113, 112, 265/1, 106/1, 254/7, 251, 96/1, 96/2, 89/2, 8, 9, 38, 46, 52, 55, 68, 70, 81, 209, 258/2, 252, 248, 227, należących do jednostki ewidencyjnej: BUKOWNO, obręb ewidencyjny: WODĄCA,
- o nr ew.: 612, 596/8 należących do jednostki ewidencyjnej: BOLESŁAW, obręb ewidencyjny: PODLIPIE

 
oraz właścicieli działek sąsiadujących z ww. działkami lub leżących w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia o:

  • wystąpieniu do Starosty Olkuskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia,
  • wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu o wyrażenie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia,

    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudową sieci wodociągowej i ewentualną wymianą przyłączy w Bukownie – Stare Bukowno i Wodąca – zadanie III-1 realizowanego w ramach projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze”, planowanego do realizacji przez Inwestora – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz.
 
     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kpa, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Informuje się strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

Obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu (www.bukowno.pl), na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Bukowno - w miejscach realizacji przedsięwzięcia.

  
Burmistrz Miasta Bukowno    

  

 

 
 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090379


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube