wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.03.27 - Burmistrz Miasta Bukowna informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do głębokiego odchlorowania, odfluorowa

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 
 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ¶rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z póĽn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowna informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

  
„Budowa instalacji do głębokiego odchlorowania, odfluorowania oraz ługowania surowego tlenku cynku pochodz±cego z przerobu pyłów stalowniczych” na terenie ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie", przy ul. Kolejowej 37.

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora - Zakładów Górniczo Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, przy ul. Kolejowej 37, 32-332 Bukowno.
   
 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na ¶rodowisko.
   
 3. Informacje o:
  - wniosku,
  - raporcie o oddziaływaniu na ¶rodowisko,
   
  umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawieraj±cych informacje o ¶rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Bukowna.
   
 4. Informuje się o:
  - możliwo¶ci zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ¶rodowisko w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, pokój nr 23, w godzinach pracy Urzędu ,
  - możliwo¶ci składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odno¶nie planowanego przedsięwzięcia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomo¶ci tj. do dnia 17 kwietnia 2009 r.
   

 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092431


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube