strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Piątek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.19 - Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 3/18

Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bukownie przy ul. Zwycięstwa 3/18

 

 wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz z wynoszącym 0,039 udziałem w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.03.2100 r. przypadającej na ten lokal 0,039 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 277/257 o powierzchni 0,0929 ha, obręb ewidencyjny Starczynów, ujawnionej w księdze wieczystej KR1O/00047532/3 jako własność Gminy Bukowno. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Leży w terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem ,,MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I przetarg odbył się 11.01.2016 r. II przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16 (sala narad) w dniu 22.03.2016 r. o godzinie 10.00.

 

Opis nieruchomości lokalowej

Cena wywoławcza [netto]

w tym:

Cena gruntu przypadającego
na lokal [netto]

Cena lokalu [netto]

Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Zasady aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wadium
(zł)

1

2

3

4

5

6

7

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,74 m² znajdujący się na II piętrze w budynku wielomieszkaniowym + piwnica
o pow. 8,14 m² wraz z wynoszącym 0,039 udziałem w częściach budynku
i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

74 037,00 zł

2 637,00 zł

71 400,00 zł

25% ceny nieruchomości gruntowej

1% ceny nieruchomości gruntowej

nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

do 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok

12 000,00

 

1. W ww. przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 16.03.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego w Bukownie nr 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 BANK PEKAO S.A. (decyduje data uznania rachunku bankowego).

2. Na cenę wywoławczą przedmiotowej nieruchomości składa się cena lokalu oraz cena ułamkowej części gruntu przypadającej na ten lokal. W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia tych cen przyjęte zostaną proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej. Do pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej).

4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, o których zostanie pisemnie powiadomiony, Burmistrz Miasta Bukowno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Burmistrz Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

7. Ze stanem faktycznym i prawnym ww. nieruchomości oraz szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Regulaminie przetargu należy zapoznać się przed przetargiem
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, przy ul. Kolejowej 16 (pok. 21), tel. (32) 6261848 oraz na stronie internetowej www.bukowno.pl.

 

 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188470


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube