strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Piątek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.18 - Ogłaszenie pisemnego przetargu na wynajem lokali użytkowych


Burmistrz Miasta Bukowno
ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokali użytkowych:

 

Lokal Nr 1- położony w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5/NO o powierzchni 69,32 m2.

Lokal Nr 2 – położony w Bukownie przy ul. Kolejowej 6 o powierzchni 18,30 m2(lokal na placu targowym).

Lokal Nr 3 – położony w Bukownie przy ul. Kolejowej 6 o powierzchni 21,50 m2(lokal na placu targowym).

 1. Lokal Nr 4 – położony w Bukowie przy ul. Kolejowej 6a o powierzchni 16 m2 (lokal na placu targowym).Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokale będące przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż:

  1.1. Za lokal Nr 1 - 10,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.

  1.2. Za lokal Nr 2 - 5,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.

  1.3. Za lokal Nr 3 - 5,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.

  1.4. Za lokal Nr 4 - 5,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2 powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym lokalem.
 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o w wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu opróżnienia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.
 4. Składana pisemna oferta podpisana przez Oferenta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:

  a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę,
  b/ Datę sporządzenia oferty,
  c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 całkowitej powierzchni lokalu,
  d/ Określenie sposobu wykorzystania lokalu (rodzaj działalności prowadzonej w lokalu),
  e/ Pisemne oświadczenie składającego ofertę że :

  - zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,

  - zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  - zawrze umowę najmu i odbierze lokal do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty, zgodnie z danymi wg pkt 4a i 4d.

  - dokona wpłaty kaucji przed dniem podpisania umowy najmu.
 5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy Nr ….” (wpisać Nr lokalu, którego dotyczy oferta) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w terminie do dnia 29.02.2016 r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.
 6. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego UM, w godz. : 8.00 - 15.00, tel. (32) 626-18-46, 626-18-40 oraz: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie, w zakresie stanu technicznego lokalu Nr 1, tel. (32) 642-15-65, i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie w zakresie stanu technicznego lokali Nr 2, 3, 4, tel. (32) 642-12-04, jak również możliwości oględzin tych lokali,
 7. Na każdy z lokali będących przedmiotem przetargu Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć oferenci:

  - posiadający zadłużenie z tytułu najmu lokalu użytkowego nie stanowiącego przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno,

  - oferenci zajmujący lokal użytkowy nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności z zasobu nieruchomości miasta Bukowno bez tytułu prawnego.
 9. Zastrzega się, że w lokalach będących przedmiotem postępowania przetargowego nie może być prowadzona działalność związana z prowadzeniem salonów gier, zakładów wzajemnych, gier losowych i loterii, umieszczaniem automatów do gier o niskich wygranych.
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188449


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube