strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2021-03-05 Piątek, Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2016.02.24 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie


Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bukownie

 

OGŁASZA

 

NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
32-332 BUKOWNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3

 

Stanowisko pracy:

 • Podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie

Wymiar etatu: 1,5

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Rodzaj umowy: umowa o pracę na 1 etat i ½ etatu
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagania niezbędne:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. Nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wyższe wykształcenie (preferowane: administracja, socjologia, politologia).
 5. Posiada wiedzę z zakresu przepisów dotyczących ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o pracownikach samorządowych i przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Posiada umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz samodzielnego i sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 7. Posiada umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność i zaangażowanie.
 3. Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 4. Mile widziane doświadczenie pracy w administracji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. Praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,
 2. Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 3. Przyjmowanie interesantów – stres związany z obsługą klientów i presją terminowego    wykonywania zadań,
 4. Praca wymagająca wysiłku umysłowego i koncentracji.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 2. Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych,
 3. Praca na parterze w budynku bez podjazdu, winda dla osób niepełnosprawnych,
 4. Praca przy komputerze,
 5. Praca przy sztucznym oświetleniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie procedur w sprawach ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego m.in. przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych.
 2. Opracowywanie sprawozdawczości, projektu budżetu z zakresu świadczenia wychowawczego.
 3. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających świadczenie wychowawcze .
 4. Przygotowywanie list wypłat świadczenia wychowawczego.
 5. Prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczenia wychowawczego.
 6. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych świadczenia wychowawczego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Dbałość o terminowe załatwianie spraw i należytą obsługę interesantów.
 8. Obsługa programu komputerowego do świadczenia wychowawczego  zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
 9. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 10. Przygotowywanie planów i sprawozdań finansowych, merytorycznych, a w szczególności: planowanie potrzeb w zakresie świadczenia wychowawczego,  czuwanie nad wydatkowaniem środków finansowych na  świadczenie wychowawcze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz tutaj!),
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 5. Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. Kserokopie świadectw pracy,
 7. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 8. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. W przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12. Opinie, referencje,
 13. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
 14. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) i własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 (w godzinach pracy MOPS) lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. świadczenia wychowawczego” umieszczonym na kopercie. 
 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia  3.03.2016 r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

 

Inne informacje:

 

List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej MOPS w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3, stronie internetowej ośrodka www.bukowno.naszops.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 • Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 • Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
   
  - testu kwalifikacyjnego
  - rozmowy kwalifikacyjnej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznejw Bukownie  
(-) Anna Feliksik                
 

 


Drukuj

booked.net
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3188476


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube