strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-26 Pon., Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.03.23 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 marca 2017r. o godz. 14.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm./ zwołuje XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 28 marca o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 lutego 2017r.

3. Zapytania mieszkańców.
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1 Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2017 rok Nr XXXVI/242/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016 r.

4.2. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/243/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2017-2023.

4.3.Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Jaworzno.

4.4.Określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Bukowno na rzecz samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

4.5. Ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania.

4.6.Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019r.

4.7. Określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bukowno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4.8. Określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego Przedszkola w Bukownie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4.9. Wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bukowno w roku 2017.

4.10. Zmiany uchwały Nr XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 września 2015r., w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bukowno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-332/13-00.
4.11. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

4.12. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej Miasta Bukowno z Gminą Ustka.

4.13. Ogłoszenia roku 2017 – Rokiem obchodów Jubileuszu 55-lecia Miasta Bukowno.

4.14. Zatwierdzenia Regulaminu rozdziału środków z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Bukowno.

4.15. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/247/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Bukowno.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie za 2016 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie za 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Bukowno na lata 2010-2016 za 2016 rok”.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w związku z reformą oświaty.
11. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta za okres od 17.02.2017r. do 23.03.2017r.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od dnia od 17.02.2017r. do 23.03.2017r.
13. Zapytania radnych i odpowiedzi na nie.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
16. Zakończenie obrad.

 

 Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3088600


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube