strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-26 Pon., Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2017.04.04 - Bukowno już z planem na rewitalizację.

 

 Bukowno już z planem

 na rewitalizację.

 

 


30 marca br. Rada Miejska przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bukowno na lata 2016-2023. Ten strategiczny dokument pozwoli Miastu na uczestniczenie w konkursie na dofinansowanie nowych działań rewitalizacyjnych. Na beneficjentów czeka bowiem w Małopolsce ponad 550 mln zł.

 

Rewitalizacja to nie zwykły remont czy odnowa, ale wieloaspektowy proces, który trwa wiele lat i zakłada szereg kompleksowych działań, zarówno na rzecz społeczności lokalnej jak i przestrzeni czy gospodarki. Aby rewitalizacja była skuteczna i przyniosła pożądane efekty potrzebny jest przemyślany i szczegółowy plan naprawczy oraz jego konsekwentna realizacja.

 

Jednostki samorządu terytorialnego to główni, ale nie jedyni beneficjenci działań rewitalizacyjnych. Na dofinansowanie mogą liczyć również m.in. instytucje kultury, organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły wyższe i przedsiębiorcy. 

 

Za pieniądze z dofinansowania będzie można zagospodarować przestrzeń publiczną, przebudować, rozbudować lub zmodernizować budynki i różnego rodzaju obiekty przeznaczone na cele społeczne lub kulturalne oraz podjąć działania, które w szerszej perspektywie przyczynią się do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów. Wsparcie finansowe można otrzymać także na renowację budynków publicznych oraz zamieszkałych bloków i kamienic. Dodatkowo możliwa będzie modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej tj. wodociągów, kanalizacji gazowych i ciepłowniczych, elektrycznych i telekomunikacyjnych na terenie objętym projektem, a także przebudowa infrastruktury drogowej o ile poprawi ona dostępność do rewitalizowanych obiektów.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania poszczególnych projektów wynosi 75% kosztów inwestycji z zastrzeżeniem projektów dotyczących przebudowy infrastruktury komunalnej i drogowej (w tym przypadku łączny poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 60% kosztów).

 

Warunkiem ubiegania się o takie wsparcie jest jednak uzgodnienie GPR przez właściwą gminę z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Uzgodniony GPR musi się znajdować w Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.
 
Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) przeprowadzono najpierw diagnozę, służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

 

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto w takim obszarze występuje przynajmniej jeden z deficytów: gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.

 

Z kolei obszar rewitalizacji wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego, przy czym nie może on obejmować obszaru większego niż 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje więcej niż 30% mieszkańców gminy. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji jedynie w przypadku, gdy zaplanowane działania będą przeciwdziałały deficytom społecznym.

 

Na terenie Bukowna Rada Miejska wyznaczyła pięć podobszarów zdegradowanych:

 • I - obszary ulic Zwycięstwa, Wyzwolenia,
 • II - obszar ulicy Ogrodowej (Podlesie),
 • III - obszar ulicy Wiejskiej (Bór Biskupi z Przeniem),
 • IV - obszar ulicy Kolejowej,
 • V - część obszaru ulicy 1 Maja)

Dla tych podobszarów przewidziano szereg działań rewitalizacyjnych w postaci przedsięwzięć, stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane w tych obszarach deficyty:

 • "Adaptacja budynku po byłej szkole "na Skałce" do nowych funkcji społecznych"
 • "Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Bukowno"
 • "Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-ruchowej MOSiR oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów"
 • "Rozwój infrastruktury kultury w mieście Bukowno"
 • "Budowa parkowej przestrzeni izolacyjnej obszarów mieszkaniowych w Bukownie"
 • "Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie"
 • "Rozwój gminnego zasobu mieszkaniowego przez adaptację części budynku byłej szkoły w Borze Biskupim"
 • "Aktywizacja osób bezrobotnych"

 

UCHWAŁA NR XL/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bukowno na lata 2016-2023.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3088630


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube