strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-05-21 Wtorek, Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2018.11.21 - Nabór na stanowisko pomocnicze: młodszy wychowawca w wymiarze połowy etatu w Świetlicy Środowiskowej w Bukownie.

OGŁOSZENIE O WOLNYM

STANOWISKU PRACY

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ogłasza rekrutację na stanowisko pomocnicze – młodszy wychowawca w wymiarze ½ etatu w Świetlicy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie.

 

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe:

- na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
lub
- na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
albo
- na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

 

b) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,

 

c) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

f) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określone stanowisko.

 

Wymagania dodatkowe:

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko wychowawcy powinna:

a) posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania świetlicy środowiskowej,
 

b) posiadać zdolności animacyjne,
 

c) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

 

d) mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje niepełny wymiar czasu pracy ( ½ etatu) w godzinach pracy placówki, w szczególności w godzinach popołudniowych, w dni wolne od nauki w godzinach dopołudniowych:

a) prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzących z rodzin ubogich, posiadających problemy wychowawcze oraz inne dysfunkcje społeczne,
 

b) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

 

c) współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),

 

d) planowanie i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,

 

e) pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, organizacja czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i rozwój zainteresowań wychowanków świetlicy,

 

f) prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy,

 

g) wykonywanie innych poleceń kierownika.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy w godzinach popołudniowych, w okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi w godzinach dopołudniowych,

 

b) miejsce pracy: budynek piętrowy Miejskiego Przedszkola w Bukownie przy ul.Niepodległości 11, stanowisko pracy mieści się na poziomie – 1,

 

c) praca w pomieszczeniach świetlicy, na boisku przy budynku oraz na terenie miasta i poza nim,

 

d) praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą w świetlicy z rodzin podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie,

 

e) praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy,

 

f) praca może przebiegać w zmożonym hałasie i warunkach stresowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) list motywacyjny,

 

b) życiorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

d) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach),

 

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

g) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej tj., że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani władza ta nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 

h) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 

i) kwestionariusz osobowy.

 

Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres mops_bukowno@poczta.onet.pl - do dnia 03.12.2018r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie) w siedzibie MOPS w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3, pokój nr 1 (sekretariat).

 

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 6421230 Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka – www.bukowno.naszops.pl.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Podstawą prawną jest obowiązująca Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 998).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul. Wojska Polskiego 3 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
 

oraz

 

"Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe".

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie ul.Wojska Polskiego 3, e-mail: mops_bukowno@poczta.onet.pl)
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  3. W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:
    - drogą elektroniczną na adres: iod@bukowno.naszops.pl.
  4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania aplikacji.
  7. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
  8. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik

 

 

Bukowno, 19.11.2018r.

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

Program - Czyste Powietrze
Ocieplam dom i walcze ze smogiem
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Wybory Samorzadowe 2018
STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
Jak palić czysto węglem i drewnem?
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

1 procent Twojego podatku

JAWOR - Program pozyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizacje budynkow jednorodzinnych
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Wymiana zrodła c.o.
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2785281


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube