strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-07-17 Środa, Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.04.04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Bukownie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

IM. WŁ. ST. REYMONTA W BUKOWNIE

UL. SŁAWKOWSKA 133, 32-332 BUKOWNO

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

urzędnicze Głównego Księgowego.

 

 

1. Wymagania niezbędne Kandydata:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
 

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów ordynacji podatkowej.  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych. Znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej. Znajomość obsługi programów Płace OPTIVUM, Finanse OPTIVUM, SJO BESTIA, program PFRON, program PŁATNIK, programów Microsoft Office i innych związanych z JPK. Znajomość Ustawy Karta Nauczyciela, ustaw dotyczących pracowników samorządowych, ustawy Kodeks pracy. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne – zgodne z art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.). Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych. Opracowywanie materiałów planistycznych dochodów i wydatków budżetowych jednostki. Kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów. Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych. Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym, ZUS oraz innymi instytucjami. Prowadzenie rejestrów VAT, wystawianie faktur, rozliczanie VAT, sporządzanie deklaracji i JPK. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

Praca wykonywana będzie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Bukownie, przy ul. Sławkowskiej 133 na piętrze. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

 

Rodzaj umowy – umowa o pracę od dnia 01.05.2019r.

 

Praca w wymiarze ½ etatu.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6%.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

 

b) życiorys - /Curriculum Vitae/ zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.),

 

c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 

d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 

e) referencje lub opinie,

 

f) kwestionariusz osobowy,

 

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Szkoły, lub wysłać pocztą na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Wł. St. Reymonta w Bukownie
ul. Sławkowska 133
32- 332 Bukowno

w terminie do dnia 15.04.2019r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej UM Bukowno oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wł. St. Reymonta w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 133. 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorzadowe 2018
Kryta plywalnia zaprasza...

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2808587


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube