strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-07-17 Środa, Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.05.10 - Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Referacie Finansowo - Księgowym pełny wymiar czasu pracy

 

URZĄD  MIEJSKI W BUKOWNIE
UL. KOLEJOWA 16,
32-332 BUKOWNO

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

PODINSPEKTOR

 

W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM
PEŁNY WYMIAR CZASU PRACY

 

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe magisterskie,
  b) kierunek studiów – ekonomia, finanse, rachunkowość, podatki, doradztwo podatkowe,
  c) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) znajomość przepisów prawa z zakresu:
     -ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
     -ustawy o podatku rolnym i leśnym,
     -ustawy Ordynacja podatkowa,
     -ustawa o samorządzie gminnym,
     -ustawa o pracownikach samorządowych,
  f) umiejętność interpretacji w/w przepisów.
   
 2. Dodatkowo preferowane:
  a) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
  b) komunikatywność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
  c) dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych,
  d) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) wymiar zobowiązań podatkowych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
  b) dokonywanie wstępnej kontroli informacji podatkowych od osób fizycznych i deklaracji podatkowych od osób prawnych,
  c) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
  d) załatwianie podań z zakresu podatków oraz odwołań od decyzji,
  e) przygotowywanie decyzji zmieniających wymiar podatku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym od osób fizycznych,
  f) wystawianie zaświadczeń,
  g) księgowanie wpływów z podatków i opłat,
  h) współpraca ze Starostwem Powiatowym w Olkuszu – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami prowadzącymi ewidencję gruntów Gminy Bukowno,
  i) przeprowadzanie czynności kontrolnych budynków, lokali oraz gruntów,
  j) sporządzanie  sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z planu wykonania dochodów budżetowych oraz z tytułu udzielania ulg w podatkach (Rb – 27S),
  k) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległych należnościach od przedsiębiorców (Rb-N).
   
 4. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys - /Curriculum Vitae/ podpisany przez kandydata,
  c) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, a w przypadku trwającego stosunku pracy oświadczenie kandydata o zatrudnieniu lub zaświadczenie, 
  d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  i)  oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  j) kserokopia dokumentu (poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną,
  k) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  opatrzonych dopiskiem "Nabór na stanowisko Podinspektora w  Referacie Finansowo - Księgowym" w sekretariacie Urzędu lub wysłać pocztą  na adres:


Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32- 332 Bukowno

 

w terminie do dnia 22.05.2019 r. O zachowaniu terminu w przypadku przesyłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do adresata.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bukownie  ul. Kolejowa 16.

 

Urząd Miejski w Bukownie informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 2,08 %.

 


Burmistrz Miasta Bukowno
(-) Mirosław Gajdziszewski

 

 

Do pobrania:

 

 

 


Drukuj


Biuletyn Informacji Publicznej

DNI BUKOWNA 2019

Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Samorzadowe 2018
Kryta plywalnia zaprasza...

STYPENDIA SZKOLNE

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Zmiana nazw ulic w Bukownie
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
HotSpot.Bukowno - Bezprzewodowy darmowy dostęp do internetu
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2808580


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
System Informacji o Srodowisku
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube