strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-06-07 Niedziela, Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Kodeks Etyczny Radnego

  

Kodeks Etyczny
Radnego Rady Miejskiej w Bukownie

 

Preambuła

 

Kodeks etyczny radnych Rady Miejskiej w Bukownie, jest zbiorem sprecyzowanych zachowań i standardów postępowania, których radni powinni przestrzegać.

 

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej pełniącym funkcje społeczne wymagające od niego najwyższych standardów zachowania, dlatego też powinien być zawsze obiektywny i świadomy tego, co robi. Powinien poczuwać się do odpowiedzialności nie tylko za to, co było jego bezpośrednim udziałem, lecz również za wszystko to, na co mógłby mieć wpływ.

 

Zasady ogólne

Art. 1

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania radnych w związku w wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich radnych.

 3. Radni traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.

 4. Radni działają tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębiania zaufania mieszkańców do Rady.

 5. Radni swoim postępowaniem dają świadectwo o Radzie oraz współtworzą jej wizerunek.

Zasady postępowania

 

Art. 2

Radni pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o prawidłowe wykonywanie zadań publicznych oraz o prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:

 • praworządności,
 • bezstronności i bezinteresowności,
 • obiektywności,
 • uczciwości i rzetelności,
 • odpowiedzialności,
 • jawności,
 • dbałości o interes publiczny,
 • godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

Wykonywanie funkcji

 

Art. 3
 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

 2. Radni pełnią funkcję w ramach prawa i działają zgodnie z prawem, podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy.

Art. 4
 1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie,

 2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,

 3. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie mogą przyjmować korzyści materialnych, ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji, od osób trzecich, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

Art. 5
 1. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego,

 2. Radni korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów,

 3. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych decyzji.

Art. 6
 1. Radni pełnią funkcję rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

 2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

Art. 7
 1. Radni są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.

 2. Radni ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć.

 3. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

Art. 8
 1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami wspólnot lokalnych.

 2. Radni zobowiązani są do nie ujawniania informacji niejawnych, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

Art. 9
 1. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.

 2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.

 3. Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach, kursach itp., w zakresie działania samorządu terytorialnego.

Art. 10
 1. W kontaktach z obywatelami radni zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.

 2. Radni przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

Postanowienia końcowe

 

Art. 11
 1. Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów kodeksu i kierować się jego zasadami.

 2. Rada może zająć stanowisko w stosunku do radnego, który w sposób rażący łamie postanowienie niniejszego kodeksu,

 3. Przewodniczący Rady upowszechnia zasady zawarte w Kodeksie wśród radnych, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2972310


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube