strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.11 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami), w zwi±zku z art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 ust. 9, art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zmianami), Dyrektor Zarz±du Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków działaj±cej przez pełnomocnika Pana Marka Marzec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płyn±ce - pod korytem rzeki Sztoła linii elektroenergetycznej typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 w rurze ochronnej SRS160mm, na działkach o numerach ewidencyjnych: 559, obręb Podlesie, gmina Bukowno, powiat olkuski oraz 160/6 i 160,25, obręb Bukowno Miasto, gmina Bukowno, powiat olkuski.

 

Jednocze¶nie, maj±c na uwadze normę prawn± odtwarzan± z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwo¶ci zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne s± w Zarz±dzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pokój 409, IV piętro, w godz. 7.30-14.30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 14.

 

Ponadto informuję, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzj±, wydan± na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274087


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube