strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-09-28 ¦roda, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.09.11 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony 29 sierpnia 2019 r. przez inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Damian ¦cibich (adres do korespondencji: ul. Kukułek 42C, 41-200 Sosnowiec), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
Budowa odcinka linii kablowej SN 20 kV na terenach kolejowych zamkniętych w ramach zadania pn.: „Przył±czenie DB Cargo Polska S.A. i REOIL Sp. z o.o. do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. w Bukownie przy ul. Bukowskiej, na działkach o numerach: 4130/3, 4130/4, 4154 obr. Bór Biskupi, j. ewid. Bukowno.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymuj±cy się pełnomocnictwem sporz±dzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mog± zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacj± przedłożon± przez inwestora i w tym przedmiocie wnie¶ć ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołuj±c się na znak sprawy: WI-IV.746.1.74.2019) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadaj±ca zdolno¶ć do czynno¶ci prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na pi¶mie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 2a Kpa),
 • Pełnomocnik doł±cza do akt oryginał lub urzędowo po¶wiadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa),
 • Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazuj±cych umocowanie zostały sporz±dzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatruj±c odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 3a Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za po¶rednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowi±zana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za
  pomoc± ¶rodków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maj± obowi±zek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowi±zku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Tre¶ć obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatności
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3529953

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube