strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.09 - Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

 

Zasady te maj± na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko zwi±zane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowi±zki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotycz±ce higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

 

Organizacja półkolonii podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbęd± się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r. W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla:

  • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  • uczniów klas szkoły artystycznej realizuj±cej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadaj±cym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Półkolonie będ± mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadz±cy albo przez organizacje pozarz±dowe, za zgod± dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa o¶wiatowego). S± to stowarzyszenia i inne organizacje,
w szczególno¶ci organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalno¶ć wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalno¶ci dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

 

Bezpieczeństwo podczas półkolonii – wytyczne sanitarne MEN, MZ, GIS

 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas półkolonii, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne. Ich celem jest:

  • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszaj±cych ryzyko zakażenia dzieci uczestnicz±cych w półkoloniach;
  • minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów;
  • ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
  • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego, w tym zapewnienie opieki i wychowania.

 

W wytycznych zostały opisane min. obowi±zki rodziców/opiekunów prawnych uczestników półkolonii, warunki pobytu (w tym maksymalna liczebno¶ć grupy do 12 osób), założenia organizacyjne półkolonii. W materiale opracowywanym przez MEN, MZ i GIS znalazły się także kwestie zwi±zane z wyżywieniem, higien±, transportem uczestników, realizacj± programu czy kadr± półkolonii.

 

Osobne miejsce zajmuje w wytycznych opis procedur zapobiegawczych zwi±zanych z infekcj± dróg oddechowych uczestnika i kadry półkolonii oraz postępowaniem w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewn±trz.

 

Wytyczne dla organizatorów półkolonii – podział

 

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery obszary:

  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii;
  • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii;
  • procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z któr± zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawn± lub umowę wolontariack± dotycz±c± wykonywania zadań podczas półkolonii;
  • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewn±trz.

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276571


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube