strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wrzesien w Bukownie
2022-09-28 Środa, Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.17 - Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowiania administracyjnego.

Kraków, 15 grudnia 2020 r.

Znak sprawy:
WI-XI.7840.1.91.2020

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U.2019.630) – dalej: Specustawy oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256),

 

zawiadamiam,

 

że 27 listopada 2020 r. zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne, na wniosek z 25.11.2020 r. (uzupełniony 14 grudnia 2020 r.) inwestora: PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, działającego przez pełnomocników Pana Roberta Swarbułę, Pana Pawła Wysockiego oraz Panią Marzenę Wichłacz,

 

w sprawie

 

wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia".

 

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu olkuskiego i chrzanowskiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek wskazanymi w załączniku.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-XI.7840.1.91.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 18 (telefon kontraktowy 12 39 21 418), w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie), zatem informacje mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie.

 

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 418.

 

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 Specustawy, do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między innymi przepis art. 6 ust. 1 i 2 Specustawy, który zobowiązuje wojewodę do zawiadamia o wszczęciu postępowania w zakresie terminalu:

1) wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;

2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy; 

właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 Specustawy, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Specustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w sektorze naftowym lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w sektorze naftowym następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

 

Obwieszczenie w niniejszej sprawie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 6 ust. 1 pkt 3 Specustawy); na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Trzebini, Urzędu Miejskiego w Bukownie, Urzędu Gminy Bolesław (art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 Specustawy); w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 6 ust. 1 pkt 3 Specustawy).

 

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 18 ust. 1 Specustawy,

 

Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie.

 

W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.91.2020.


Z up. Wojewody Małopolskiego
(–) mgr. inż. arch. Danuta Masłowska-Pociej
Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury
Dokument podpisany elektronicznie

 

 

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem zostają zawiadomieni pisemnie na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 18 Specustawy – wg rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia".


Drukuj

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3529954

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube