strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.17 - Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowiania administracyjnego.

Kraków, 15 grudnia 2020 r.

Znak sprawy:
WI-XI.7840.1.91.2020

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U.2019.630) – dalej: Specustawy oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256),

 

zawiadamiam,

 

że 27 listopada 2020 r. zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne, na wniosek z 25.11.2020 r. (uzupełniony 14 grudnia 2020 r.) inwestora: PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, działającego przez pełnomocników Pana Roberta Swarbułę, Pana Pawła Wysockiego oraz Panią Marzenę Wichłacz,

 

w sprawie

 

wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia".

 

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, na terenie powiatu olkuskiego i chrzanowskiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek wskazanymi w załączniku.

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zmianami), nie wykracza poza teren objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując znak sprawy: WI-XI.7840.1.91.2020) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 18 (telefon kontraktowy 12 39 21 418), w dniach i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 7 grudnia 2020 r. w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie), zatem informacje mogą zostać udostępnione drogą elektroniczną.

 

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie.

 

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 418.

 

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

 

Pouczenie:

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie adresu. W razie zaniechania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 Specustawy, do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu stosuje się odpowiednio, między innymi przepis art. 6 ust. 1 i 2 Specustawy, który zobowiązuje wojewodę do zawiadamia o wszczęciu postępowania w zakresie terminalu:

1) wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;

2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy; 

właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 Specustawy, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Specustawy w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w sektorze naftowym lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w sektorze naftowym następuje w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

 

Obwieszczenie w niniejszej sprawie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 6 ust. 1 pkt 3 Specustawy); na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Trzebini, Urzędu Miejskiego w Bukownie, Urzędu Gminy Bolesław (art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 Specustawy); w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 6 ust. 1 pkt 3 Specustawy).

 

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 18 ust. 1 Specustawy,

 

Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie.

 

W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy: WI-XI.7840.1.91.2020.


Z up. Wojewody Małopolskiego
(–) mgr. inż. arch. Danuta Masłowska-Pociej
Kierownik Oddziału w Wydziale Infrastruktury
Dokument podpisany elektronicznie

 

 

Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem zostają zawiadomieni pisemnie na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 18 Specustawy – wg rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia".


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276560


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube