strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-26 Niedziela, Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.22 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 grudnia 2020 r. o godz. 14:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje w trybie hybrydowym (stacjonarnym oraz zdalnym) XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 29 grudnia 2020 r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 

2. Przyjęcie protokołów z: XXXIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24 listopada 2020r. i XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 listopada 2020r.

 

3. Zapytania mieszkańców*.

 

4. Przyjęcie Budżetu Miasta Bukowno na 2021 rok**:

4.1. Odczytanie projektu uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2021 rok,
4.2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2021 – 2026,
4.3. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego oraz opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
4.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
4.5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków Radnych.
4.6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie (odczytanie autopoprawki).
4.7. Odczytanie uchwały Miejskiej Rady Sportu w sprawie  wyrażenia opinii do projektu budżetu  Miasta Bukowno w części dotyczącej kultury fizycznej.
4.8. Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2021rok wraz z autopoprawką.
4.9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2021 – 2026.

 

5.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

5.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2020 rok Nr XXI/114/2019
Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2019 roku,
5.2. zmieniający Uchwałę Nr XXI/115/2019 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2020 – 2025,
5.3. zmieniający uchwałę Nr XXIII/124/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
5.4. zmieniający uchwałę Nr XXVI/149/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadający Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
5.5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5.6. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
5.7. niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/104, obręb ewidencyjny Starczynów,
5.8. zmiany Uchwały Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie możliwości obniżenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych będących własnością Miasta Bukowno, nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności,
5.9. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bukowno-Bolesław oraz wyznaczenia aglomeracji Bukowno-Bolesław w nowym kształcie,
5.10. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,

 
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 20.11.2020 r. do 22.12.2020 r.

 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 20.11.2020 r.
do 22.12.2020 r.

 
8. Interpelacje i zapytania radnych.

 
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.

 
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.

 
11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bukownie
/-/ Edmund Gmitruk

 

 

 

* Mieszkańcy, mogą składać zapytania na piśmie do skrzynki na korespondencję umieszczonej w przedsionku budynku Urzędu lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Mogą także składać poprzez radnego ze swojego okręgu, który w pkt.3 obrad sesji złoży zapytanie w imieniu mieszkańców.

 

** Materiały dotyczące projektu budżetu na 2021r. oraz WPF na lata 2021 – 2026 zostały przesłane radnym Rady Miejskiej pocztą e-mail.
 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo.


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3317674


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube