strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.12.30 - Do 31 grudnia trwaj± społeczne konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK wraz z Prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne
CPK wraz z Prognoz± oddziaływania
na ¶rodowisko. 
 

WeĽ udział w konsultacjach!

 

Spółka Centralny Port Komunikacyjny prowadzi konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" wraz z Prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko. Konsultacje potrwaj± do 31 grudnia 2020 r.

 

Spółka CPK Sp. z o.o. zaprasza do drugiego etapu konsultacji społecznych dotycz±cych "Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego". Pierwszy etap konsultacji, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowany został raport podsumowuj±cy pierwszy etap konsultacji.

 

 

Podobnie, jak w pierwszym etapie, spółka pragnie jak najwcze¶niej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mog± wpłyn±ć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu spółka pragnie  zapoznać się z przesyłanymi opiniami, uwagami i wnioskami dotycz±cymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z prognoz± oddziaływania na ¶rodowisko.

 

W obecnie prezentowanym dokumencie zostały uwzględnione uwagi dotycz±ce ci±gów inwestycyjnych i w takiej formie, z miejscowo poszerzonymi korytarzami transportowymi, projekt SSL poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na ¶rodowisko. Niniejsze konsultacje realizowane s± zgodnie z ustaw± z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowisko oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 234).

 

Strategiczna ocena oddziaływania na ¶rodowisko (SOO¦) to procedura, której podlegaj± projekty dokumentów wyznaczaj±ce ramy dla realizacji przedsięwzięć, mog±cych znacz±co oddziaływać na ¶rodowisko, zgodnie z prawem polskim i UE.

 

Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, s± obecnie przedmiotem równoległego procesu i doprecyzowujemy je w dialogu z wła¶ciwymi lokalnie jednostkami samorz±du terytorialnego. Spotkania realizowane będ± zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w zał±czniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorz±dami warianty trasowań znajduj± się wewn±trz rozszerzonych korytarzy transportowych z obecnie prezentowanego dokumentu. Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na ¶rodowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na ¶rodowisko wynikaj±cych z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOO¦, jak i sama Prognoza, służ± wyeliminowaniu na jak najwcze¶niejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do zmiany stanu ¶rodowiska oraz wpłyn±ć na jako¶ć życia i zdrowia ludzi.

 

TERMIN KONSULTACJI:
 

Na uwagi i wnioski Spółka czeka od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314215


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube