strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.07 - Zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.

 

Zawieszenie opłaty targowej

w 2021 roku.

 

Zgodnie z ustaw± o zmianie ustawy o szczególnych rozwi±zaniach zwi±zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaĽnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 2255) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pobierana opłata targowa.

 

 

Czym jest opłata targowa?

 

Opłata targowa jest jedn± z opłat lokalnych opisanych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które może wprowadzić rada gminy. Podlega jej sprzedaż na targowiskach. Targowiska rozumiane s± jako wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

 

Opłatę targow± pobiera się niezależnie od należno¶ci przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urz±dzeń targowych oraz za inne usługi ¶wiadczone przez prowadz±cego targowisko.

 

 

Kto płaci opłatę targow±?

 

Opłatę targow± pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj±cych osobowo¶ci prawnej, dokonuj±cych sprzedaży na targowiskach. Z opłaty targowej zwolnione s± osoby i jednostki, które s± podatnikami podatku od nieruchomo¶ci w zwi±zku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

 

 

Kto pobiera opłatę targow±?

 

Opłata targowa stanowi dochód gminy. Rada gmina może zarz±dzić pobór opłaty targowej w formie inkasa oraz okre¶lić inkasentów, którzy będ± pobierać opłatę targow± od sprzedawcy na targowisku.

 

 

Ile wynosi opłata targowa?

 

Wysoko¶ć stawek opłaty targowej w Bukownie, sposób jej poboru oraz wskazanie inkasenta okre¶la Uchwała Nr XXVI/148/2020 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2020 poz.2996, ogłoszony 30.04.2020).

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (wydanego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w 2021 roku stawka opłaty targowej uchwalona przez radę gminy miała wynosić maksymalnie 823,11 zł dziennie.

 

Ponieważ jednak Sejm uchwalił niedawno tzw. tarczę branżow±, która ma wesprzeć przedsiębiorców w zwi±zku z trudn± sytuacj± wywołan± pandemi± koronawirusa - a jedn± z metod wsparcia biznesu (głównie sprzedaży detalicznej) jest zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy maj± zaoszczędzić na tym zwolnieniu ok. 137 milionów złotych w skali całego kraju.

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314210


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube