strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Piątek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.01.08 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Księgowy w dziale finansowo - księgowym w MOPS w Bukownie.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO URZĘDNICZE: KSIĘGOWY

W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE.

 

 

1. Nazwa i adres jednostki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32-332 Bukowno, ul. Wojska Polskiego 3
 

2. Określenie stanowiska urzędniczego.

Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie, ul. Wojska Polskiego 3.

 

3. Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

a) wykształcenie:

 • średnie oraz co najmniej 2 letni staż pracy w ramach umowy o pracę lub
 • wyższe (preferowane : ekonomiczne)

b) wykaże się znajomością aktów prawnych:

 • ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 • zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy,
 • zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wychowawczych,

c) pełna zdolność do czynności prawnych;
 

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 

e) posiadanie obywatelstwa polskiego,

 

f) znajomość obsługi komputera.
  

 

4. Wymagania dodatkowe:

a) podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 

b) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,

 

c) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań,

 

d) umiejętność pracy w zespole,

 

e) samodzielność i odpowiedzialność, zdolność pracy pod presją czasu,

 

f) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej.

 

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

Do zadań Księgowego w Dziale Finansowo - Księgowym należeć będzie w szczególności:

1. bieżąca kontrola w dysponowaniu środkami finansowymi, przyznanymi dotacjami i rachunkami bankowymi,
 

2. bieżąca kontrola dokumentów (dowodów) księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
 

3. sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczeń z dotacji z budżetu państwa oraz sporządzanie zapotrzebowań finansowych na świadczenia realizowane przez tutejszą jednostkę, oraz uzgadniania wypłaconych świadczeń z działami merytorycznymi,

 

4. obsługa bankowości internetowej w zakresie dokonywanych płatności na rzecz świadczeniobiorców, kontrahentów oraz pracowników tut. jednostki, księgowanie wyciągów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.

 

5. księgowanie wydatków i kosztów wg. rodzajów zgodnie z obowiązującym planem kont na kontach syntetycznych i analitycznych,

 

6. obsługa programu Kadry i płace, Finansowo-księgowego,

 

7. prowadzenie księgi ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 

8. terminowego naliczania wynagrodzeń oraz należnych obciążeń publiczno-prawnych pracowników i świadczeniobiorców, sporządzania deklaracji US i ZUS oraz innych obciążeń, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie, wraz z dokumentacją zasiłkową ZUS, obsługa programu Płatnik dla pracowników i świadczeniobiorców,

 

9. sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników,

 

10. zestawienie dokumentów dot. sprawozdania o zamówieniach publicznych,

 

11. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) stanowisko pracy usytuowane na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3,

 

b) praca w wymiarze 1 etatu w pokoju trzyosobowym, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

 

c) budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych, jednakże toalety nie są przystosowane do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu grudniu 2020r. tj, miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukownie jest niższy niż 6%.

 

 

8. Wymagane dokumenty – wszelkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub inny podmiot do tego uprawniony

a) list motywacyjny,
 

b) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

 

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

 

d) własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula zgody (załącznik do niniejszego ogłoszenia),

e) w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

9. Dokumenty, które kandydata może złożyć dodatkowo:

a) życiorys (CV)
 

b) opinie, referencje,
 

c) kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

 

d) kserokopie świadectw pracy.

 

 

10. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie przy ul. Wojska Polskiego 3 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie" umieszczonym na kopercie lub drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie. Dokumenty aplikacyjne składane drogą elektroniczną powinny zostać uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 22.01.2021 r. (decyduje data wpływu do MOPS w Bukownie). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie www.bukowno.naszops.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie.

 

Postępowanie składać się będzie z:

 • Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.
   
 • Selekcji końcowej, składającej się z dwóch etapów:
  • testu kwalifikacyjnego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bukownie
Anna Feliksik


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314208


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube