strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2008.07.03 - Przetarg nieograniczony na ocieplenie budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie

 

 

 

 

 

Bukowno: Ocieplenie budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie Numer ogłoszenia: 148882 - 2008; data zamieszczenia: 03.07.2008
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Gmina Bukowno - Urząd Miejski,

ul. Kolejowa 16,

32-332 Bukowno,

woj. małopolskie,

tel. 032 6421533,

fax 032 6421544.

 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bukowno.pl 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
II.1) OPIS

 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocieplenie budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie.

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Ocieplenie budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie w ramach którego zostaną wykonane n/w roboty:

 1. Demontaż istniejących haków i rur spustowych,
   
 2. Zamocowanie zwodów instalacji odrgomowej w rurach osłonowych z PCV, montaż drzwiczek kontrolnych ze stali nierdzewnej
   
 3. Uzupełnienie ubytków tynków cementowo-wapiennych na elewacjach,
   
 4. Oczyszczenie i gruntowanie podłoża,
   
 5. Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm. na ościeżach i 12 cm na ścianach z mocowaniem mechanicznym do ścian kołkami z PCV.
   
 6. Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej,
   
 7. Wykonanie akrylowej wyprawy cienkowarstwowej - w kolorach: piaskowym (ściany nadziemia) i brązowym (ściany fundamentowe)
   
 8. Montaż haków i rur spustowych,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.50-2.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
.

 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zakończenia: 30.09.2008.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga składania wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie VI. ust. 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
   
 2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace minimum 5 lat, od dnia odbioru. 
   

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
   
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
   
  b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
   
  c) wykaz wykonanych prac ociepleniowych, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat tzn. przynajmniej 3 zlecenia o wartości minimum 200 tys. zł każdy, (zał. nr 3)
   
  d) referencje potwierdzające wykonanie robót wyszczególnionych w wykazie j.w. (z określeniem zakresu i wartości wykonanych robót),
   
  e) wykaz osób dozoru, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. (zał. nr 4)
 2. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
   
  a) Wypełniony druk Oferta (załącznik nr 1 do specyfikacji).
   
  b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.)
   
  c) umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub umowa konsorcjum, jeżeli ofertę składa konsorcjum,
   
  d) podpisany przez osobę/y upowaznione wzór umowy (zał. nr 2)
   
  e) kosztorys sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót,
   
  f) ważne aprobaty techniczne ITB, rekomendacja techniczna ITB (pełna) lub inny dokument równoważny wydany przez uprawnioną instytucję,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

http://www.bukowno.pl/m_gl.php?action=n&id=127&szbl=2&id_poz=2314
 

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa16
32-332 Bukowno.

 

 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2008 godzina 12:00,

 

miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30

(od ostatecznego terminu składania ofert).
 

 

 

Pliki do pobrania: 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 

Załączniki do specyfikacji:

 

Druk "Oferta" - do wypełnienia - załącznik nr 1
 

Wzór umowy - załącznik nr 2
 

wykaz zrealizowanych robót - załącznik nr 3
 

wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 4
 

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zawartych
       w art. 22 ust. 1 PZP - załącznik nr 5
 

przedmiar robót - załącznik nr 6
 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7
 

zdjęcia budynku Miejskiego Przedszkola w Bukownie - załącznik nr 8

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274095


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube