strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-09-17 Pi±tek, Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.06.02 - Pisemny przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5

 

Burmistrz  Miasta Bukowno

 

 
ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5 o powierzchni 43,07 m2.

 1. Minimalny miesięczny czynsz najmu nie może być mniejszy niż  5,00 zł + 22 % podatku VAT za 1m2  powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za media i obci±żenia publicznoprawne wynikaj±ce z odrębnych przepisów zwi±zane z wynajmowanym lokalem.
   
 2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaĽnik ¶redniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
   
 3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługuj±cych Wła¶cicielowi w dniu  opróżnienia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowi±zany jest do złożenia kaucji w wysoko¶ci dwukrotnej warto¶ci miesięcznego czynszu brutto osi±gniętego w wyniku przetargu.
   
 4. Oferta powinna zawierać:
   
  - Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełn± nazwę Firmy.
  - Datę sporz±dzenia oferty.
  - Proponowan± (jednoznacznie okre¶lon±) stawkę czynszu netto za 1m2 całkowitej  powierzchni lokalu.
  - Okre¶lenie sposobu wykorzystania lokalu.
   
  Pisemne o¶wiadczenie Oferenta że:
   
  - Zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu.
  - Zapoznał  się warunkami  przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  - Zawrze umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.
  - Dokona wpłaty kaucji.
   
 5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy , ul. Wyzwolenia 5” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w  terminie do dnia  22.06.2009 r., wł±cznie.
   
 6. Informacji dot. przetargu udzielaj±: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu  Lokalnego w godz.:  8.00 - 15.00, tel. (0-32) 642-10-78 wew. 46 lub 40, oraz Zarz±dca Nieruchomo¶ci – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Buczyna” w Bukownie, w zakresie  stanu technicznego lokalu i możliwo¶ci jego oględzin, tel. (0-32) 642-15-65 lub 642-15-81.
   
 7. Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym przetargu  wył±cznie jedn± ofertę.
   
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3314207


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube