strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.11.24 - Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Bukownie

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zamawiającym jest:
  Zespół Szkół nr 1 w Bukownie,
  ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
   
 2. Określenie trybu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
   
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http:/zs1bukowno.edupage.org/ (dział Aktualności).
   
 4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.
   
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Bukownie.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

   
 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   
 6. Termin wykonania zamówienia:
  od 01.01.2010. do 31.12.2010.
   
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
   
  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formą: spełnia, nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnia.
   
 8. Informacja na temat wadium:
   
  Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
   
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
    
  Kryterium oceny ofert - cena 100%.
   
 10. Miejsce i termin składania ofert:
   
  Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ należy składać do dnia 07.12.2009r. do godziny 9.00 w sekretariacie Zespołu Szkół nr1 w Bukownie, w siedzibie Zamawiającego ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno.
   
  Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:
   
  „Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych.”
   
 11. Termin związania z ofertą:
   
  Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
   
 12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
   
 13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
   
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikację Istotnych  Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego:
 
Zespół Szkół nr 1 w Bukownie
ul. Szkolna 8
32-332 Bukowno
tel. (32) 64 21 039
 
Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest:
 
Pani mgr Mirosława Białek-kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem,
numer telefonu  32 642-10-39, 32 642-11-34

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –14.00.

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2009r. o godzinie 10.00 

w siedzibie Zamawiającego.
 

 

Załączniki:

 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274078


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube