strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.12.17 - Przetarg nieograniczony na dostawę - leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej)

2009.12.21 - Zapytanie do SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na dostawę -  leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej).

 


 

Bukowno: Dostawa - leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej).

 
Numer ogłoszenia: 432124 - 2009;
data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie,

ul. Leśna 7b, 32-332 Bukowno, woj. małopolskie,

tel. 032 6421204, 6421612, faks 032 6421204.
 
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.bukowno.pl

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Zakład Budżetowy Gminy Bukowno.
 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa - leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej).
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art. 2 pkt 2 Pzp) używanego, rok produkcji - nie starszy niż 2007 r. , pojazdu specjalnego - zamiatarki drogowej, tj. zabudowy specjalistycznej do zamiatania ulic na podwoziu samochodowym. Finansowana w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu, w ilości 1 sztuki, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, co do której minimalne wymagania i parametry zostały określone w SIWZ..
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

          34.14.44.30-1,

          66.11.40.00-2.
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.
 

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
Informacja na temat wadium:

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 2. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Bukowno, Nr konta 43 1240 4748 1111 0000 4871 0110 z dopiskiem Przetarg Dostawa - leasing operacyjny pojazdu specjalnego (zamiatarki drogowej).
 4. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału u Głównej Księgowej Pani Zofia Kajda pokój nr 12 w siedzibie Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.
 5. Wadium musi być złożone najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 28.12 2009r godzina 1000.
 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
  a). Upłynął termin związania ofertą,
  b). Zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  c). Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia
  d). Na pisemny wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4a art. 46.2 ustawy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona
 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie odrzucona.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  d) Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy;
 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
 3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: - Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
 4. Zamawiający odrzuca ofertę (art. 89 ustawy), która: - jest niezgodna z ustawą; - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3; - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; - zawiera błędy w obliczeniu ceny; - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
  a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ;
  b) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ;
  c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, z aktualnym wykazem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna, koniecznym jest przedłożenie umowy spółki. Na dokumencie tym osoby uprawnione do reprezentowania oferenta winny złożyć oświadczenie, że zawarte w nim dane nie uległy zmianie na dzień złożenia oferty.
  d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  e) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. potwierdzającą, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  f) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę ( np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
  g) oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - załącznik nr 3.
  h) istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy leasingu operacyjnego - załącznik nr 7 do SIWZ;
  i) harmonogram spłat leasingowych;
  j) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  k) oświadczenie Wykonawcy z art. 44 ustawy - załącznik nr 8. UWAGA!
 2. Podmioty występujące wspólnie:
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą zgodnie z art. 23 ustawy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwa ( musi być ono podpisane przez każdego z partnerów).
  3. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
  4. Jeżeli oferta w/w Wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Termin, na jaki została zawarta taka umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia publicznego oraz terminów wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji.
  5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi z osobna złożyć oświadczenie, iż w odniesieniu do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ.
  6. Wykonawca ( w tym konsorcjum) może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie dwóch lub więcej ofert - samodzielnie lub przy udziale innych partnerów - będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy i jego partnerów z postępowania.
  7. UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807. z późn. zm.) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy)
 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż:
  1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
  2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu)
  3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokument ujęty w ustępie 1 punkcie c musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a dokument ujęty w ustępie 1 punkcie j ( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę z dopiskiem Za zgodność z oryginałem. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli:
  Oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictwa, lub którzy złożyli: dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający działając także na podstawie art. 26 ust.
 4. ustawy wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1.


SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bukowno.pl.
 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  28.12.2009 godzina 10:30, 

 

miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie ul. Leśna 7b 32-332 Bukowno do dnia 28.12.2009 r. do godz. 10:30.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  

 

Pliki do pobrania:

 


 

 

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276620


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube