strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-26 Pon., Imieniny: Anny, Mirosławy, Joachima BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.12.21 - Przetarg na dostawę paliwa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

PL-Bukowno: Benzyna bezołowiowa

2009/S 244-349537

    

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

 

  

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

 

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie,

32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b,

Kontakt Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie,

Do wiadomości Curyło Kazimierz, PL-32-332 Bukowno.

Tel. +48 326421204. E-mail mzgkbukowno@op.pl.

Faks +48 326421204.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bukowno.pl.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

 

  

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

 

Inne: Zakład Budżetowy Gminy Bukowno.

Inne: Usługi komunalne.

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa paliwa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

Główne miejsce realizacji dostawy:

Baza MZGK Bukowno, ul. Leśna 7b, 32-332 Bukowno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Dostawy. Kupno.
 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

  • Dostawa oleju napędowego - szacunkowa ilość 200 000 litrów,
  • Dostawa benzyny bezołowiowej 95E - szacunkowa ilość 340 000 litrów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100, 09134100.

 

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

 

II.1.8) Podział na części: Nie.

 

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.

 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: 2 060 000,00 PLN.

 

II.2.2) Opcje: Nie.

 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 10 000,00 PLN.

 

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenie systematycznie fakturami płatnymi przelewem w terminie minimum 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy PZP Dz U 171/2008 poz. 1058.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, z aktualnym wykazem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna, koniecznym jest przedłożenie umowy spółki. Na dokumencie tym osoby uprawnione do reprezentowania oferenta winny złożyć oświadczenie, że zawarte w nim dane nie uległy zmianie na dzień złożenia oferty.

2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. potwierdzającą, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Koncesje na obrót paliwami płynnymi.

6. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.

7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2.

8. Oświadczenie Wykonawcy z art. 44 ustawy – załącznik Nr 3.

9. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 4.

10. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta (np. z Rejestru Handlowego, Umowy Spółki itp.).

 

 

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Opinie Banku o posiadanych środkach finansowych i zdolności kredytowej.


III.2.3) Zdolność techniczna:


III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.

 

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

 

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

 

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

 

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.

 

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

 

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

 

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZP-01/2010.

 

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.

 

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

 

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 22.1.2010 - 12:00.

 

Dokumenty odpłatne: Podać cenę: 30,00 PLN.

 

Warunki i sposób płatności:

 

SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej www.bukowno.pl lub na wniosek zainteresowanego płatne gotówką w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

  

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.1.2010 - 10:00.

 

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

 

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski.

 

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 29.1.2010 - 11:00.

Miejsce: Siedziba zamawiającego:

MZGK Bukowno, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie.

 

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
 

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

 

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa.

E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587777.

URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.

 

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 PZP (Dz U 171/2008 poz. 1058 art. 184 dział VI rozdział 3).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Sekretariat Departamentu Odwołań,

ul. Postępu 17a (Adgar Plaza), PL-02-676 Warszawa.

E-mail odwołania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801.

URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 16.12.2009.

 

 


 

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3276561


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube